Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Norra NissOskar området

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av ett om­råde norr om Niss Oskars väg. Önskemål finns nu om att exploatera området med nya tomter och därigenom tillvarata det anläggnings­nära läget i närheten av Sälfjällstorget.

Exploateringen utgör en förtätning av i ett redan ianspråktagna områden.

Planförslaget bedöms medföra en exploatering motsvarande cirka 40 nya tomter.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 16 Augusti 2024. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2015:353 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ario Racho

Sidan uppdaterad: 2024-06-04