Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Renhållning och snöröjning

Prioritering

Trafiksäkerheten i kommunen ska vara hög för alla grupper av trafikanter även under vinterhalvåret. Här kan du läsa mer om vem som är ansvarig för snöröjningen av vägarna, och vilka vägar som är högst prioriterade.

Det är mängden trafik på gator, vägar och gång- och cykelbanor som styr hur kommunen prioriterar snöröjningen och halkbekämpningen.

Framkomligheten är viktig, inte minst för näringslivet. När snöröjningen sätter igång så börjar vi med att ploga bort snön från de mest trafikerade gatorna och trottoarerna, därefter jobbar vi oss vidare med bostadsområden och smågator.

Prioriterade GC-banor (gång - och cykelbanor)

 • Grönlandsvägen mellan Mobyvägen och Lisagatan
 • Lisagatan mellan E45/E16 och Thorolfsvägen
 • Storgatan mellan förskolan Ekorren och vårdcentralen
 • Sandbäcksvägen
 • Beryllstigen

Prioriterade trottoarer

 • Grönlandsvägen mellan Lisagatan och E45/E16
 • Lisagatan mellan Lisaringen och E45/E16
 • Lisagatan mellan Thorolfsvägen och E16/66
 • Storgatan mellan vårdcentralen och Västra Bangatan
 • Västra Bangatan mellan gångbro och Lisagatan
 • Åspervägen
 • Postgatan mellan Lisagatan och Grönlandsvägen
 • Hantverkargatan
 • Blomstervägen mellan Hantverkargatan och "rundslingan"
 • Bärstigen
 • Västra Kvartersgatan
 • Backbyvägen mellan Gråbergsvägen och Åsbyvägen

Prioriterade gågator

 • Lisagatan mellan Postgatan och Lisaringen

Övriga trottoarer snöröjs i samband med snöupplastningen.

Sopning av sand

Uppsopning av sand görs normalt efter påsk men inte före april månad. Det är dock alltid väderläget som avgör när det sker.

Ansvar

På gator och vägar inom stadsplan, främst i centrala Malung, ansvarar kommunen för snöröjningen och halkbekämpningen.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Trafikverket sköter alltså de stora vägarna, inte kommunen, som går igenom städer och tätorter. Det gäller till exempel vägarna E16 och E45 genom Malung och Mora.

Utanför stadsplanelagt område är det vägföreningar som sköter väghållningen. Har du synpunkter på vinterväghållningen vänligen hör av dig till Service- och teknikförvaltningen.

Frågor och svar om snöröjning

Vi har beredskap från november till mars för att du ska kunna ta dig fram på kommunens gator och vägar även på vintern. Alla jobbar så snabbt det bara går. Tack för att du visar förståelse och hjälper oss i det arbetet!

När kommer snöröjaren?

Snöröjaren kommer, men det är svårt att säga exakt när. Gång- och cykelvägar plogas först, därefter huvudgator, industrigator och bussgator.

De prioriterade gång- och cykelvägarna börjar plogas när snödjupet är sex centimeter under pågående snöfall.

För övriga vägar och trottoarer gäller tio centimeter under pågående snöfall. Alla gator och vägar ska snöröjas efter att det slutat snöa om snödjupet är minst åtta centimeter.

Till sin hjälp med snöröjningen har kommunen utöver sina egna enheter även entreprenörer.

Vem ska skotta trottoaren?

Det gör kommunen längs de kommunala gatorna. I många fall behöver kommunen använda trottoaren som snöupplag tills att det blir möjligt att lasta bort snön. Det är dock fastighetsägarens skyldighet att se till att tomtens växtlighet inte hänger ut över körbana/gång- och cykelbana/trottoar.

Vem ska skotta framför brevlådan?

Fastighetsägaren. Det är inte kommunens uppgift att skotta framför brevlådan och snön får inte läggas ut på gator och trottoarer. Både brevlådor och sopkärl ska placeras så de inte står i vägen för snöröjningen; minst 1 meter och max 1,5 meter från vägkanten.

Får jag lägga snön från min fastighet på kommunens gator och trottoarer?

Nej det får du inte. Varje fastighetsägare ska ordna snöupplag på den egna tomten. Om det egna snöupplaget blir fullt är det fastighetsägarens ansvar att transportera bort den lagrade snön till en av kommunen godkänd tipp.

Vart vänder jag mig om min brevlåda, eller något annat vid min tomt, skadas av snöröjningen?

Då kontaktar du gata- och parkchefen anders.solin@malung-salen.se för mer information. När det gäller brevlådor så ersätts du med en standardbrevlåda.

Måste snöröjarna täppa till min tomtinfart med stora vallar?

Tyvärr ja, då det inte finns något annat rimligt alternativ. Det går inte att sluta ploga framför varje enskild infart. Att skotta fram din egen infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om det är snöröjaren som orsakat en vall.

Är det rimligt att snön plogas tillbaka mot min infart när jag har skottat vid min tomt?

Ja, tyvärr är det det, då snön som snöröjaren plogar bort från vägen måste ta vägen någonstans.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har kommit mycket snö?

Om det står bilar parkerade på gatorna blir det mycket svårare att ploga. Det bästa är om du kan parkera där det redan är plogat. Om det inte går är det viktigt att du åtminstone är noga med att följa de parkeringsregler som gäller där din bil står, exempelvis när det gäller tidsbegränsning. På en allmän parkering där ingen specifik tidsangivelse finns får man parkera max 24 timmar. Se också efter om det satts upp några skyltar med tillfälliga parkeringsregler, just för att förenkla snöröjningen. Insnöade bilar som inte följer parkeringsreglerna kan bötfällas eller i värsta fall bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Vem ansvarar för att det inte ska ramla ner istappar och snö från tak?

Det gör du som fastighetsägare; det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte; den farliga snön eller isen måste tas bort direkt. Det ligger också på ditt ansvar att utan dröjsmål skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Sidan uppdaterad: 2023-11-30