Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Upphandling och inköp

All upphandling i Malung-Sälens kommun ska genomföras i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Aktuella upphandlingar

För att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivaren och för den upphandlande myndigheten använder Malung-Sälens kommun upphandlingsverktyget och annonsdatabasen TendSign.

Aktuella upphandlingar inom Malung-Sälens kommun publiceras i Visma TendSigns annonsdatabas samt i vissa fall i lokalpressen.

Mercell TendSign

För att kunna hämta förfrågningsunderlaget, måste anbudsgivaren registrera sig på

https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign-lamna-anbud Länk till annan webbplats.

Användning av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren.

Tekniska frågor om systemet ställs till Mercell TendSign support per e-post: tendsignsupport@mercell.com . Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign-support Länk till annan webbplats.

Du kan även ringa på tel. 0771-440 200.

När man hämtat förfrågningsunderlaget från Tendsigns annonsdatabas kan man ställa frågor i systemet och få information genom e-post om eventuella förtydliganden och kompletteringar av förfrågningsunderlaget.

Lokala leverantörer uppmanas även att se möjligheten att lämna anbud i de ramavtalsupphandlingar som Adda inköpscentral, adda.se Länk till annan webbplats. (f.d SKL Kommentus Inköpscentral) genomför.

Förfrågningsunderlag utannonseras

Vid alla inköp, utom de allra minsta, måste Malung-Sälens kommun göra en offentlig upphandling. Det innebär att vi annonserar ut ett förfrågningsunderlag på en offentlig databas, som beskriver vilka varor eller tjänster som efterfrågas och vilka krav leverantörer och efterfrågade produkter tjänster ska uppfylla.

Offentlig upphandling styrs av ett antal lagar, framförallt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Vill du veta mera om offentlig upphandling, läs gärna mer på Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Upphandlingsavdelningen är kommunens upphandlingsresurs och ansvarar för genomförandet och samordningen av upphandlingsverksamheten.

Planerade upphandlingar 2024

Avtalsområde

Beräknad annonsering

FiB-bil räddningstjänsten

Kv. 1

Hantverkstjänster som:

 • byggarbeten
 • elarbeten
 • golvarbeten och mattläggning
 • plåtläggningsrbeten
 • takarbeten
 • rörarbeten
 • larm- säkerhetsinstallationer
 • ventilationsarbeten

Kv. 1

Tolktjänster

Kv. 2

Div. entreprenadarbeten

Under året

Div. avrop via Addas ramavtal

Under året

Revisionstjänster (stöd till förtroendevalda revisorer)

Kv. 2

Sotning och brandskyddskontroll

Under året

Upphandlingskonsulter

Kv. 1

Vinterväghållning

Kv. 2

Upphandlingsenheten

Anna Persson Haars
Telefon: 0280-186 29
anna.haars@malung-salen.se

Mats Johansson
Telefon: 0280-186 78
mats.johansson@malung-salen.se

LOU omöjliggör så kallad prenumeration på kommunens upphandlingsdokument, därför måste du som leverantör själv hålla dig informerad om pågående upphandlingar.

Kommunens upphandlingar publiceras i upphandlingssystemet TendSign Länk till annan webbplats., där även anbuden ska lämnas elektroniskt.

Upphandlingsdokument

I upphandlingsdokumentet finns bland annat upplysning om:

 • vad som ska upphandlas
 • avtalstid/leveranstid
 • hur anbud lämnas
 • när anbudet senast ska vara kommunen till handa
 • hur länge anbudet ska vara giltigt/bindande för anbudsgivaren
 • vem som lämnar upplysningar om upphandlingen

Vad ska jag som anbudsgivare tänka på?

Som anbudsgivare är det en del att tänka på när du ska lämna anbud. Använd listan nedan för att säkerställa att du får med all information i ditt anbud.

Du ska:

 • snarast möjligt läsa igenom upphandlingsdokumentet noga (anbudsgivaren har till exempel bara en viss tid på sig att ställa frågor på underlaget och det kan ta tid att skaffa begärda dokument och så vidare)
 • följa upphandlingens disposition/uppställning
 • svara på alla frågor som ställs och lämna alla uppgifter/dokument som begärs
 • uppfylla alla ska-krav (anbudet blir förkastat om dessa krav inte är uppfyllda)
 • vara noggrann och ange allt som kan vara av vikt för bedömningen av anbudet (när anbudet är inlämnat får kompletteringar och ändringar endast göras om det rör sig om uppenbara felräkningar/felskrivningar)
 • lämna uppgift om anbudsgivarens/företagets fullständiga adress, telefon-, e-postadress, organisationsnummer och namn på den som kan lämna upplysningar om anbudet
 • behörig person lämnar anbudet
 • se till att anbudet kommer kommunen tillhanda i rätt tid (anbud som inte är kommunen tillhanda på den dag som anges i upphandlingsdokumentet förkastas enligt LOU)

Vad händer sedan med anbudet?

När kommunen har fått ditt anbud sker följande:

 • anbuden öppnas dagen efter sista anbudsdag där minst två av kommunen utsedda personer är närvarande. Ett öppningsprotokoll skrivs.
 • anbudet kontrolleras så att alla begärda uppgifter och dokument finns med, ska-kraven är uppfyllda och inget behöver förtydligas
 • anbuden utvärderas i enlighet med de utvärderingskriterier som angivits i upphandlingsdokumentet (inga andra skäl än de som angivits får ligga till grund för upphandlingsbeslutet)
 • tilldelningsbeslut fattas
 • tilldelningsmeddelande tillsammans med beslutsmotivering/utvärdering skickas ut (till samtliga som lämnat anbud)
 • avtal skrivs och undertecknas av tilldelad anbudsgivare/leverantör och kommunen

Om du inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut

Från det att tilldelningsmeddelandet skickats ska det gå minst 10 dagar, innan avtal får tecknas.
Under avtalsspärren (innan avtal har tecknats) har den anbudsgivare som anser att upphandlingen handlagts på ett felaktigt sätt (formella fel) möjlighet att begära överprövning av tilldelningsbeslutet hos förvaltningsrätten.

Om du som anbudsgivare inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut där avtal redan är tecknat med annan anbudsgivare, kan du väcka talan (klaga) vid allmän domstol (tingsrätt).

Sekretess

Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen.

Uppgift om hur många och vem som begärt förfrågningsunderlaget/lämnat anbud får till exempel inte lämnas ut. När upphandlingen är avslutad upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga. Sekretessen kan dock fortsätta att gälla i vissa fall, till exempel till förmån för det allmänna eller enskild, se Offentlighets- och Sekretesslag (2009:400) 6 och 8 Kap.

Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga detta till Kammarrätten.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om upphandlingar och hur du lämnar anbud, är du välkommen att kontakta kommunens upphandlingsavdelning.

Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Offentlig upphandling är en verksamhet som omgärdas av stränga formella krav och därför är hårt lagreglerad via LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) samt praxis från domstolarna.

Upphandlingsprocessen

Regelverket är under ständig förändring och därför rekommenderar vi att du söker aktuell information om vad som gäller via exempelvis Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats. och Konkurrensverket Länk till annan webbplats.. Där finns bra och omfattande information om hela upphandlingsprocessen.

Sidan uppdaterad: 2024-02-22