Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Brandskydd och sotning

Kommunen har övergripande ansvar för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte.

Sotare på hustak

Fastighetsägaren har det främsta ansvaret för sitt eget brandskydd.

Hantering av brandfarliga varor i hemmet kan i vissa fall kräva tillstånd från kommunen. Här hittar du information om vad som gäller för förvaring och hantering av brandfarliga varor i hemmet.

För hushållets behov får du utan tillstånd förvara:

 • 100 liter brandfarlig vätska som inte används till uppvärmning.
 • 10 000 liter brandfarlig vätska för uppvärmning.
 • 60 liter gasol.
 • 5 liter acetylen.

Vill du hantera större mängd krävs tillstånd som söks hos Räddningstjänsten.

Förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus

Varje lägenhet

Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Balkong

Gasolflaskor i högst P11 storlek och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett ventilerat skåp.

Hobbylokal

Max 5 liter acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, en gasolflaska och 25 liter brandfarlig vätska.

Vindsförråd Ingen förvaring.

Källarförråd Ingen förvaring.

Garage i flerbostadshuset

Fordon med tank och reservdunk, i övrigt ingen förvaring.

Fristående gemensamhetsgarage

Endast brandfarliga vätskor om de är oåtkomliga för obehöriga. Förvaring av brandfarlig gas är ej tillåten

Villor och fritidshus

Bostadsdel

Sprayburkar och gasolflaskor 2*P11 (högst P11 storlek, max 26 liter vardera).
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters volym.

Källare

I ventilerat utrymme får sprayburkar, brandfarlig vätska och en gasolflaska förvaras.

Garage

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasol skyddade mot påkörning.

Vindsförråd

Ingen förvaring.

Fristående förråd eller annat avskilt utrymme

Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.

Övrig förvaring

I cistern får för husets uppvärmning utöver ovanstående högst 10 m³ eldningsolja förvaras.

Alla bostäder och fritidshus i Malung-Sälens kommun ska vara utrustade med brandvarnare och brandsläckningsutrustning.

Räddningstjänsten kontrollerar detta i samband med tillsyn av brandskyddet, vilket görs vid den inventering som sker vid sotningsprotokolleringen.

Släckutrustning

Släckutrustning bör finnas i varje hem, fritidshus, husvagn och båt. Det vanligaste släckredskapet för hemmabruk är handbrandsläckaren, men en hink vatten eller en inomhus kopplad trädgårdsslang kan fungera som ett alternativ. Oavsett typ av släckutrustning som väljs är det viktigt att kunna hantera den. Ha den alltid lätt tillgänglig och färdig att använda.

Det finns olika typer och storlekar på handbrandsläckare. Släckmedlet i släckarna kan vara pulver, kolsyra, skum eller vatten. När du köper en släckare, kontrollera att släckaren uppfyller svensk standard. För hemmamiljö bör släckaren vara av typ A, AB eller ABE och ha effektivitetsklass lägst II.

Kontakta gärna Räddningstjänsten i Malung-Sälen för rådgivning 0280–182 60.

Test av brandvarnare

Många bränder och skador kan förhindras om vi blir mer medvetna om riskerna och lär oss mer om olika brandsituationer.

Var alltid förberedd

De flesta bränder som inträffar i hemmet beror på slarv och okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det brinnande ljuset i vardagsrummet? Oförsiktigt lägger vi tändstickor och tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen - plattan på spisen glöms påslagen innan man rusar till jobbet.

Listan kan göras lång på tanklösa saker som vi gör och där följderna lätt kan bli bränder. Var alltid förberedd på hur olika brandsituationer hanteras.

Det är viktigt att se över familjens rutiner och vana att handskas med eld eller föremål som kan orsaka brand. En kontrollerad fas av eld övergår allt för lätt i en okontrollerad brand.

Ansvaret är ditt - din insats är viktig

Om det börjar brinna i bostaden, fritidshuset, husvagnen eller båten kan sekunder rädda familjens liv. Det gäller att upptäcka branden i ett så tidigt skede som möjligt. Annars kan den omfattande skadan vara ett faktum utan att man hinner reagera. Det tar trots allt tid innan brandkåren hinner fram även om den larmas tidigt. Det behöver inte gå många minuter förrän huset är övertänt om det inte görs försök att släcka. En villa eller lägenhet kan vara förvandlad till ett eldhav på mindre än tio minuter. Ju längre från brandstationen du bor, desto mer påverkar din insats utgången!

Den farligaste gasen vid brand är koloxid. Du märker inte att du inandas den utan sövs som regel till döds. Vid rökförgiftning ska den skadade ut i friska luften, använd konstgjord andning vid behov. Sjukhus bör för säkerhets skull alltid uppsökas.

Rädda, varna, larma, släck

Börjar det brinna hemma hos dig ska du alltid reagera snabbt och handla enligt följande:

 1. RÄDDA
 2. VARNA
 3. LARMA
 4. SLÄCK

När du ringer 112 är det viktigt att svara ordentligt på SOS-operatörens frågor.

 • Vad har hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Var behövs hjälpen?
 • Är någon människa skadad?

Sotning och brandskyddskontroll

Kravet är att sotningen genomförs på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Har du frågor om vad som krävs för att sota själv, vänd dig till räddningstjänsten.

Taxor sotning och brandskyddskontroll 2023 Pdf, 309.8 kB.

Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Imkanalen, köksfläkten och ventilationssystemet omfattar inte längre av kravet på sotning. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, men ansvaret ligger hos fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast göras av den som är utsedd av kommunen att utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontroll skall ske med intervaller som räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år.

Sotare i kommunen

Malung-Sälen Sotning och Ventilation AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel. 0280-122 77

Dokument

Sidan uppdaterad: 2024-02-06