Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mark och skog

Jan Olof Larsson, Tord Matsson, Johan Sandgren och Gisela Åberg.

Sedan juni 2023 har kommunen en samlad markfunktion.

Markfunktion

  • Jan Olof Larsson, enhetschef, kommer bl.a. ha uppdrag kring skogsstrategin, skötsel på exploateringsfastigheter, jaktarrenden, omarronderingar, entreprenadupphandlingar, täkter, leder och ledutveckling.
  • Markingengör Johan Sandgren arbetar bl.a. med lantmäteriärenden, försäljning och köp av tomter och mark, fastighetsförvaltning samt remissyttranden.
  • Tord Matsson är vår skogliga planerare och arbetar med vår skogliga skötsel, produktionsledning för skogsentreprenader samt är stödresurs inom kalkningsverksamheten.
  • Mark- och vattenstrateg Gisela Åberg är projektledare för saneringen av garveriområdet och övrig kommunägd förorenad mark samt Tandåprojektet. Hon är också ansvarig för kalkningsverksamheten och vattenvårdsverksamheten. Dessutom en intern resurs i olika typer av miljöfrågor samt förvaltare av kommunala reservat.

Kommunen har valt att skapa en samlad markenhet för att tydligare renodla och särskilja ägar- och utförarverksamhet i relation till kommunens tillsynsverksamhet och myndighetsutövning.

– Vi nu vill främja det gemensamma arbetet kring strategiska projekt exempelvis saneringen av garverietområdet, övriga saneringsprojekt där kommunen är markägare, täkttillstånd, exploateringar, vattenvårdsprojekt etc, säger markfunktionens chef Jan Olof Larsson.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2023-09-25