Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mark och skog

Jan Olof Larsson, Tord Matsson, Johan Sandgren och Gisela Åberg.

Skogsförvaltning, strategiskt naturvårdsarbete, lantmäteriärenden, förorenad mark, tomtförsäljning, kalkning.

Markfunktion

Sedan juni 2023 har kommunen en samlad markfunktion för att tydligare renodla och särskilja ägar- och utförarverksamhet i relation till kommunens tillsynsverksamhet och myndighetsutövning.

  • Jan Olof Larsson har uppdrag kring skogsstrategin, skötsel på exploateringsfastigheter, jaktarrenden, omarronderingar, entreprenadupphandlingar, täkter, leder och ledutveckling.
  • Markingengör Johan Sandgren arbetar bl.a. med lantmäteriärenden, försäljning och köp av tomter och mark, fastighetsförvaltning och nyttjanderättsavtal.
  • Tord Matsson är vår skogliga planerare och arbetar med vår skogliga skötsel, skötsel av kommunala reservat, produktionsledning för skogsentreprenader samt är stödresurs inom kalkningsverksamheten.
  • Mark- och vattenstrateg Gisela Åberg är projektledare för saneringen av garveriområdet och övrig kommunägd förorenad mark samt vatten- och naturvårdsprojekt. Hon är också ansvarig för kalkningsverksamheten. Dessutom en intern resurs i olika typer av miljöfrågor samt förvaltare av kommunala reservat.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2023-12-07