Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Markenhet har bildats

Jan Olof Larsson, Tord Matsson, Johan Sandgren och Gisela Åberg.

En samlad markenhet har inrättats från 1 juni 2023.

Kommunen har valt att skapa en samlad markenhet för att tydligare renodla och särskilja ägar- och utförarverksamhet i relation till kommunens tillsynsverksamhet och myndighetsutövning.

– Vi nu vill främja det gemensamma arbetet kring strategiska projekt exempelvis saneringen av garverietområdet, övriga saneringsprojekt där kommunen är markägare, täkttillstånd, exploateringar, vattenvårdsprojekt etc, säger enhetschef Jan Olof Larsson.

– Vi kommer också att mer aktivt kunna nyttja och tillvarata den interna kompetensen som finns inom markenheten, fortsätter han.

Malung-Sälens kommun är Sveriges största kommunala skogsägare och även en stor markägare och med en samlad markenhet kan vi nu på ett tydligare sätt arbeta utifrån detta.

Markenheten

Jan Olof Larsson, enhetschef, kommer bl.a. ha uppdrag kring skogsstrategin, skötsel på exploateringsfastigheter, jaktarrenden, omarronderingar, entreprenadupphandlingar, täkter, leder och ledutveckling.

Markingengör Johan Sandgren arbetar bl.a. med lantmäteriärenden, försäljning och köp av tomter och mark, fastighetsförvaltning samt remissyttranden.

Tord Matsson är vår skogliga planerare och arbetar med vår skogliga skötsel, produktionsledning för skogsentreprenader samt är stödresurs inom kalkningsverksamheten.

Mark- och vattenstrateg Gisela Åberg är projektledare för saneringen av garveriområdet och övrig kommunägd förorenad mark samt Tandåprojektet. Hon är också ansvarig för kalkningsverksamheten och vattenvårdsverksamheten. Dessutom en intern resurs i olika typer av miljöfrågor samt förvaltare av kommunala reservat.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 23 maj 2024

    Ett enigt KSAU föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att köpa ridklubbens fastighet.

  2. 22 maj 2024

    Prova på som deltidsbrandman på vår testdag 5 juni kl. 8-15 på brandstationen i Malung.

  3. 22 maj 2024

    ”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Lpfö 18).