Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skolskjuts

Inför varje läsår måste du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn. Inga skolkort skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Det är viktigt att ansöka under perioden vecka 10-12 för att säkerställa att skolbusskort och skolskjuts hinner beslutas inför det nya läsårets start i augusti.

Om förutsättningarna ändras under skolåret, till exempel på grund av flytt eller byte av skola, ska ny ansökan göras.

Ansökningsförfarandet gäller barn i förskoleklass och grundskola med undantag för elever i anpassad grundskola och elever i gymnasieskolan.

Familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet, elever med tillfälligt personnummer och de som inte har möjlighet att ansöka digitalt kan ansöka på blankett.

Skolskjuts utförs i första hand med allmän kollektivtrafik och i andra hand med särskild skolskjuts.

Utskick inför ansökan om skolskjuts Pdf, 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolkort

Skolkortet är en värdehandling som ska behållas under hela skolgången, eller så länge ditt barn är har rätt till skolskjuts. Är man beviljad skolskjuts laddas befintligt kort med ny giltighetstid. Har eleven inget skolkort sedan tidigare, skickas det nya kortet till elevens folkbokföringsadress innan skolstart.

Om ansökan sker utanför ansökningsperioden eller under pågående läsår kontaktas skoladministratören på skolan som lämnar ut skolkortet.

Skolkorten är personliga och får inte lånas ut till någon annan. Skolkortet kan spärras om eleven inte har rätt till kortet, eller om det missbrukas.

Ansvar

(se punkt 4 i Skolskjutsreglementet för mer utförlig information)

  • Vårdnadshavare har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av kommunen anvisad hållplats samt lära eleven dess ansvar.
  • Skolan ansvarar för säkerheten inom skolans område och vägen mellan skolområdet och skolhållplats, samt ansvarar för lämplig tillsyn i samband med väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för skolskjuts.
  • Elevens ansvar: registrera skolkort i samband med påstigning, trycka på stoppknapp i god tid innan hållplats för avstigning, använda bälte och uppträda respektfullt.

Borttappat eller trasigt busskort

Hantering av borttappade eller trasiga kort sker också i en e-tjänst. I samma tjänst kan du dessutom säga upp din skolskjuts om den inte längre behövs.

För att få det nya kortet kontaktas skoladministratören på den skola eleven går i.

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren själv för.

Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de elever vars vårdnadshavare lever åtskilda men har gemensam vårdnad. Eleven måste vid växelvis boende bo minst en tredjedel av tiden hos den ene vårdnadshavaren för att det ska betraktas som varaktigt boende, annars betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skola i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Vid beslut om skolskjuts av särskilda skäl, tas hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Intyg krävs då.

Intyget ska vara aktuellt och behov av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part såsom läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.

Vid val av annan skola än den kommunen anvisat är kommunen inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts.
I de fall eleven är berättigad skolskjuts till den skola kommunen anvisat beviljas skolkort till befintlig linjetrafik att använda till vald skola.

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfall ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall försäkringsbolaget Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Ett gemensamt reglemente har arbetats fram av Dalarnas kommuner och Dalatrafik.
Reglementet består av två delar, dels ett huvuddokument med generella regler som gäller för samtliga kommuner, dels en bilaga avseende kommunernas egna lokala beslut och taxor rörande skolskjuts, avstånd till skolan och busskort.

Dalatrafiks tidtabeller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Synpunkter/Önskemål hållplats m.m. hänvisas till kundservice@dalatrafik.se eller 0771-959595

Kontakt

Frågor gällande skolskjuts
skolskjuts@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2024-03-01