Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att yndigheternas verksamhet ska ske i öppna former, i så stor utsträckning som möjligt. Det betyder, bland annat, att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga.

Offentlighets- och sekretesslagen

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt' på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, gäller framförallt för behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer, men innefattar även annan behandling av personuppgifter om de ingår i ett så kallat manuellt sökregister.

Syftet med lagen är att skydda människor mot att den personliga integriteten kränks vid behandling av personuppgifter. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänförs till en fysisk person som är i livet. Direkt informations utgörs bland annat av namn, personnummer och bilder, medan indirekt information avser exempelvis en unik titel, ett telefonnummer eller ett bilregistreringsnummer.

Personuppgiftslagen kräver att kommunen informerar dig, som lämnar personuppgifter till olika kommunala verksamheter, om vad och hur dessa uppgifter kommer att användas. Du kan, efter att ha fått information, ge samtycke (godkänna) hur dina personuppgifter ska användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns dock viss användningsområde av uppgifter som är tillåtna och där samtycke från enskild inte behövs.

Hantering av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018. Malung-Sälens kommun är mån om att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Beslut​

I kommunen fattas dagligen en mängd beslut, såväl stora som små. Besluten fattas av:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelse
  • Nämnder
  • Enskilda politiker
  • Tjänstemän

Som medborgare har du möjlighet att överklaga de flesta beslut, som fattas i kommunen.

Rättsäkerhet

Rättssäkerhet inom kommunen, innebär en skyldighet att ge dig som medborgare en opartisk och omsorgsfull handläggning samt en enhetlig bedömning. Kommunen ska lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt. I förvaltningslagen finns regler om vår handläggning av dina ärenden hos kommunen och vår serviceskyldighet gentemot dig. Möjligheten att överklaga beslut är en del av rättssäkerheten i kommunen.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras en dag innan mötet.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med tillkännagivande är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Även tillkännagivande är publicerade i 21 dagar.

Sidan uppdaterad: 2023-07-18