Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Malungs garveri

Malungs f.d. garveri använde tungmetaller i garvningsprocessen. Garveriet brann ned sommaren 2014 och sedan 2017 har kommunen undersökt marken och förbereder sanering.

INFOVIDEO

Se videon som beskriver saneringsprocessen och idéerna hur vi vill använda garveriområdet efter saneringen.

Filmanimation: Per Björklund

Garveriprojektet är stort och tar flera år att slutföra. Då det är både mark och vatten som är förorenade behöver saneringen delas upp på olika delprojekt för att det ska bli överskådligt.

2024-02-26: Idag fattade kommunfullmäktige beslut om att investera i Garveriparken, ett grönområde med förlängning av Kringelkroken, båtbryggor och olika aktivieter som ska anläggas efter att saneringen är genomförd.

2023-09-20: Mark- och miljödomstolen i Nacka kungjorde idag kommunens ansökan om att få sanera garveriområdet. Läs mer om detta under fliken Tillstånd för sanering.

Skiss på hur Garveriparken kan komma att se ut.

2023-06-01: Idag har kommunen skickat in ansökningshandlingarna för tillståndet till saneringen till Mark- och miljödomstolen i Nacka. När domstolen har påbörjat prövningen kommer de skicka ut ärendet på remiss till berörda parter. Det kan bl.a. vara närboende, föreningar och myndigheter. Processen kommer troligtvis att ta ett år innan dom meddelas.

2022-08-24: Idag diskuterade kommunens projektgrupp och miljökonsulter på Tyréns hur man ska sanera området och hur platsen ska användas i framtiden.

Grönytor, båthamn, lekplats och servering var några av förslagen som inkommit från allmänheten.

2022-07-07: Kommunen har blivit beviljad förnyade medel om ca 10 miljoner kr för arbetet med garveriet. Det innebär att kommunen nu har säkrat upp finansiering fram till att saneringen kommer starta. Medlen kommer användas till domstolsprocessen för tillståndet till saneringen men också för att ta fram projekteringshandlingar, miljökontroll, arbetsmiljöprogram m.m.

2022-03-31:
Förnyad ansökan om bidrag har lämnats in till Naturvårdsverket. Kommunen har också slutredovisat hittills beviljade bidrag. Nu väntar vi på besked om fortsatt finansiering från Naturvårdsverket.

2022-01-19: Under våren 2022 kommer kommunen färdigställa ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende hur saneringen av området ska utformas. Berörda parter kommer, i ett senare skede, att få möjlighet att yttra sig efter att ansökan är inlämnad.

2021-12-10: För några veckor sedan gjordes en bottenscanning av älvbotten och nu har kommunen fått in resultaten av den analysen. Svenska Tungdykargruppen har varit ute med båt och avancerat ekolod för att kartlägga strukturer på älvbotten. Syftet med att göra scanningen var att se var alla utlopp och gamla avloppsrör är placerade. De behöver plockas upp i samband med den planerade saneringen av älvbotten och marken.

Malung-Sälens kommun går nu igenom resultatrapporten tillsammans med Tyréns för att se hur saneringen av området ska utformas baserat på vad som hittats vid denna scanning.

2021-09-23: Nu har samrådstiden gått ut och vi arbetar vidare med att sammanställa de inkomna yttrandena och ta fram ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

2021-06-28: Under v. 26-27 genomför kommunens anlitade miljökonsulter och geotekniker undersökningar, framförallt av älvbotten. Detta görs för att de ska kunna modellera exponeringsrisker, beräkna stabilitet mm. inför den framtida saneringen. Även Arbetsmiljömedicin Uppsala kommer delta för att bidra med kunskap kring den arbetsmiljöplan som måste tas fram till saneringen.

2021-06-22: Kommunen ämnar ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att sanera marken och älvbotten vid Garveriet. Nu kommer samråd inför ansökan genomföras och kommunen vill gärna ha synpunkter på samrådsunderlaget och de handlingarna kommer publiceras här på kommunens webbplats inom kort.

2021-06-15: Kommunen äger nu fastigheten efter att Lantmäteriet färdigställt fastighetsregleringen på det förorenade området. Ägandet är en förutsättning för att kunna få fortsatta bidrag från Naturvårdsverket till saneringen.

2021-05-15: Naturvårdsverket har beviljat fortsatt bidrag till kommunen under 2021. Nu fortsätter arbetet med att välja saneringsmetod och ansöka om tillstånd till sanering.

2021-01-08: Kommunen har skickat in ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för att få genomföra en geoteknisk undersökning, alltså kontrollera älvbottens stabilitet. Detta behöver göras för att veta vilken typ av sanering som är bäst lämpad för älvbottnen. Vi hoppas få besked längre fram i vår.

Under tiden arbetar Tyréns vidare med resultaten från höstens markundersökningar.

2020-09-29: Nu är Tyréns markundersökningar genomförda och har i stort gått enligt plan. Kommunen inväntar nu analyssvar på de prov som är inskickade till laboratorie.

2020-08-31: Under v. 36 genomförde Tyréns miljökonsulter ytterligare undersökningar på garverietfastigheten i Malung, på uppdrag av kommunen. Syftet med undersökningarna är att försöka avgränsa och beräkna mängderna jordmassor och vatten som behöver tas omhand i kommande sanering.

För att inte för stora osäkerheter i projektet ska generera fördyringar när själva saneringen genomförs försöker kommunen eliminera så mycket risker som möjligt. Därför görs nya undersökningar. Tyréns undersökte också Västerdalsälvens botten i samma syfte.

Under 2019 fraktades rivningsmassorna efter garveribranden bort till Fortums deponi i Kumla.

Sedan 2022 har kommunens projektgrupp bestående av projektledare, markingenjör, gata/parkchef och kultur- och fritidschef arbetat ihop med landskapsarkitekter från Tyréns AB för att ta fram ett förslag till gestaltning av hur garveriområdet ska se ut och användas efter saneringen.

Arbetsprocessen

Arbetet inleddes med att allmänheten tillfrågades via kommunens sociala medier där 81 kommentarer på facebook + 13 på instagram och över 6000 personer nåddes. De förslag som framförallt inkom var båthamn, strövområde/förlängning av kringelkroken, strandpromenad, café/restaurang. Även ställplatser för husbilar kom som förslag.

Skiss på hur Garveriparken kan komma att se ut.

Tyréns tog, baserat på inputen från allmänheten, fram ett första förslag till gestaltning som togs upp för diskussion i Kommunstyrelsens arbetsutskott i början av 2023. Sedan reviderades förslaget efter politikernas synpunkter och ett förfinat förslag diskuterades på nytt i augusti 2023. Efter smärre justeringar gjordes gestaltningen klar och beslut togs i Kommunfullmäktige 26 februari 2024 om att avsätta 14 miljoner kronor i budgeten för år 2027 och framåt.

Vad ska det bli?

Då marken även efter saneringen har begränsningar kan det t.ex. inte byggas bostäder på området och eftersom marken även är översvämningsdrabbad har utgångspunkten för platsen varit någon form av grönområde där älven tillgängliggörs på ett attraktivt sätt och där marken tillåts översvämmas under vårflod.

Planen är att anlägga en plats på gångavstånd från centrum där flera olika samhällsgrupper kan mötas och utöva aktiviteter samt tillgängliggöra älven på ett vackert sätt.

Det kommer finnas en belyst strandpromenad med bryggor för båtar, kajaker osv där man även på vintern på ett lätt sätt kan ta sig ner till älven för skridskoåkningen eller liknande. Tanken är att man som kommunmedborgare eller gäst ska kunna umgås och mötas för picknick eller annat nere vid älven på fritiden. Det kommer finnas iordningsställda boulebanor, volleybollnät och utegym samt stora gräsytor där spontanidrott (brännboll osv.) kan utövas.

Delar av området kommer dock inte klippas utan ängsblommmor kommer planteras. I det fall det finns intresse för evenemang, konserter eller tillfällig försäljning kommer en del av området iordningsställas för detta och el och VA dras fram. Det kommer även finnas toaletter och parkeringsmöjligheter i närheten.

Saneringen kommer dock ta flera år varför parken inte kommer vara färdigställd förrän tidigast 2027.

Området och dess omgivningar

  • Rekommendation: beträd ej området. Störst risk: damning.

Den största risken är att människor och djur får i sig giftiga ämnen via damning men då tungmetaller och olja är hårt bundna till jordpartiklar är detta inte någon risk så länge man inte rör sig inom området. I nuläget är området instängslat och kommunen avråder alla obehöriga från att vistas på området. När sanering väl sker kommer de som arbetar på området att använda skyddsmask och skyddskläder.

Älven och älvbotten

  • Rekommendation: kommunen avråder från att bada från garveriområdet och cirka 100-200 meter nedströms fastigheten. Den största risken är inte kontakt med vattnet i sig utan om partiklar rörs upp från botten.

Kommunen vill poängtera att då föroreningshalterna i sedimenten i älven är så pass höga bör bad undvikas ett 100-tal meter nedströms fastigheten. Likaså bör inte fisk konsumeras från dessa delar av älven. Föroreningarna i sedimenten bedöms vara koncentrerade till sträckan precis utanför och strax nedströms fastigheten.

Den stora omsättningen på vattnet, tillsammans med utspädningseffekten, gör dock att ytvattnet i sig inte utgör någon risk. Den största risken är om partiklar rörs upp från botten, och om människor eller djur kommer i kontakt med älvbotten där föroreningarna finns koncentrerade.

Grundvatten

  • Rekommendation: minimal risk för spridning till dricksvatten.

Det finns inga enskilda dricksvattenbrunnar i området som kan tänkas beröras av föroreningen, och Vamas tar kontinuerligt vattenprover i vattenverket i Östra Utsjö. Inga förhöjda halter har kunnat påvisas där. Risken att människor utsätts för föroreningarna via intag av dricksvatten är därför mycket liten.

För att få sanera mark- och älvområdet på Malungs garveri krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Tillståndsprocessen är strikt styrd enligt Miljöbalken och som ett första led genomfördes ett så kallat samråd med särskilt berörda sommaren 2021. Med berörd menas att man t.ex. kan märka av saneringsarbetena genom att man hör buller eller lukt från området alternativt att man kan ha information som har betydelse för hur saneringen ska utformas. Man har därför getts möjlighet att yttra sig över bifogat samrådsunderlag. Även myndigheter och föreningar har fått den möjligheten.

Efter att samrådstiden gick ut den 15 september 2021 sammanställde och utvärderade kommunen de yttranden som inkom. Ta del av samrådsunderlaget här: Samrådsunderlag Malungs garveri Pdf, 1.7 MB. Efter samrådet har kommunen reviderat underlaget efter de synpunkter som kommit in.

Processen gick sedan vidare med att en ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen i juni 2023. I september kungjorde mark- och miljödomstolen vår ansökan Pdf, 111.5 kB. vilket innebar att det då var möjligt för berörda parter att lämna synpunkter på ansökan.

Ansökan består i huvudsak av dessa handlingar:

Samtliga handlingar finns tillgängliga på domstolen och hos kommunen.

Kommunen räknar med att det kommer ta ungefär ett år från att vi skickat in ansökan till att dom meddelas. Först då kan kommunen gå vidare med att planera saneringsarbetet i detalj.

Saneringsförberedelser

Sedan arbetet med föroreningarna i marken på garveriet inleddes efter branden 2014 har kommunen genomfört en mängd undersökningar för att lokalisera och verifiera föroreningarna. Detta arbete avslutade i och med den åtgärdsutredning som togs fram 2018. Sedan dess arbetar kommunen med hjälp av Miljökonsultbolaget Tyréns och Front Advokater med själva projekteringen för saneringen.

Förberedelser mark

Vi har nu en ganska bra uppfattning om var och vilka föroreningar som finns i marken på garverietfastigheten. Föroreningarna är placerade på olika djup och består av tungmetaller, PFAS och oljeprodukter. Till detta ligger det gamla avloppssystemet och läcker föroreningar ut i älven vilket innebär att detta behöver lyftas upp destrueras. Eftersom föroreningsbilden är komplex och ledningssystemet behöver lyftas upp har schaktsanering valts som åtgärdsmetod, det innebär att den förorenade jorden körs bort till godkänd mottagningsanläggning och ersätts med rena jordmassor på plats.

Då älven försvårar schakt närmast stranden kommer det behöva spontas för att förhindra skred och översvämning, stora mängder länsvatten kommer också behöva hanteras då schakt sker under grundvattenytan. Just nu arbetar kommunens anlitade expertis med detaljerna kring detta för att göra saneringen så säker som möjligt för omkringboende, närmiljön och de som kommer arbeta med saneringen.

Förberedelser sediment

Att sanera i vatten är betydligt mer komplicerat än att sanera på land. Kommunen har sedan 2020 genom Tyréns genomfört flertalet undersökningar i syfte att kunna välja saneringsmetod; om området ska muddras eller täckas över. Till sist landade Kommunstyrelsen i förslaget att muddra området innanför siltgardin och spont efter rekommendation från projektledare och extern expertis. Anledningen till att övertäckning inte valdes är att det är svårt att få en beständig övertäckning i ett så stort rinnande vattendrag som Västerdalälven samt att en sådan övertäckning kommer behöva kontrolleras årligen under lång tid framöver.

Efter kommunstyrelsens beslut har kommunens externa konsulter arbetat vidare med att projektera saneringen av älvbotten genom grävmuddring. Detta kräver omfattande logistik då sedimenten behöver avvattnas innan bortforsling och allt vatten som hanteras renas i en mobil vattenreningsanläggning osv. För att förhindra spridning av föroreningar i vattenmassan kommer sanering ske innanför siltgardin och spont.

Vattendom

När en sanering ska göras i vatten måste kommunen söka tillstånd för detta. Detta görs till Mark - och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt. Att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, som det heter, är en omfattande process som oftast tar mer än ett år, se mer under fliken ”Tillstånd till sanering”.

Kommunen måste t.ex. ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, samråda med berörda parter och det kommer troligtvis genomföras en huvudförhandling. Under 2021 påbörjades detta arbete i samarbete med Tyréns AB samt Front Advokater som är inkopplade för att hjälpa till med de juridiska bitarna. Under sommaren 2023 lämnades ansökan in till domstolen och i september 2023 kungjorde domstolen vår ansökan.

Nu kommer kommunen få möjlighet att bemöta de yttranden som inkommit och sedan kommer domstolen gå vidare med handläggningen av ansökan.

Kommunen har sedan 2020 genom Tyréns genomfört flertalet undersökningar i syfte att kunna välja saneringsmetod.

Vad ska det bli på området efter saneringen?
Kommunfullmäktige fattade 26 feb 2024 beslut om att det efter saneringen ska bli ett strövområde med olika aktiviteter, strandpromenad och bryggor. Kringelkroken ska förlängas ned mot hängbron och området ska inbjuda till att olika grupper i samhället i olika ålderskategorier kan mötas där under fina sommardagar. Några av aktivitetsytorna som kan bli av är volleyboll, boule, utegym, cykelstig med hinder och hinderbana för löpning. Det ska också finnas möjlighet till lugna picknickar nere vid vattnet och de båtburna medborgarna ska kunna lägga till med sina båtar vid bryggorna. Ytor för evenemang, utställningar och konserter kommer också finnas.

Jag har synpunkter på en ev. sanering av garveriområdet, var vänder jag mig?
Eftersom kommunens ansökan har kungjorts hos mark- och miljödomstolen är det till dem man lämnar in sina synpunkter. Läs mer under fliken Tillstånd för sanering.

Är det inte bättre att låta föroreningarna ligga kvar? Sprider man inte dem lättare när man börjar gräva i det? Föroreningarna är i så höga halter att det medför en risk för djur och natur samt i viss mån människor om man kommer i direktkontakt med föroreningarna. Halterna är över de gränsvärden som är satta nationellt för när ett område måste saneras. Därför måste en sanering göras. Under sanering kommer vi vidta enorma försiktighetsåtgärder för att begränsa och fånga in föroreningar så de inte sprids. Vi kommer även att ha efterkontroll för att se så vi uppfyller de mål vi satt för saneringen.

Är det farligt att vistas i närheten av området?
Nej, så länge man inte beträder området är risken minimal att man utsätts för föroreningar.

Kan jag bada i älven nedströms garveriet?
Kommunen avråder från bad från garveriområdet och cirka 100-200 meter nedströms fastigheten. Vattnet i sig är inte förorenat utan det är om man kommer i kontakt med de förorenade bottensedimenten som man kan utsättas för en risk.

Vem betalar för saneringen?
Det gör staten genom Naturvårdsverket. Kommunen måste inför varje undersökning och sanering ansöka om pengar i en nationell fond där konkurrensen står mellan samtliga av landets förorenade områden. Naturvårdsverket tar inför varje ansökan som kommunen skickar in ställning till om Malungs garveri ska få bidrag eller ej. För varje ansökan måste också kommunen slutredovisa detta för att få bidraget utbetalt.

Varför står inte kommunen själva för saneringen? Borde inte det vara billigare och gå fortare?
Då kommunen inte är ansvarig för föroreningarna görs bedömningen att kommunens skattebetalare inte ska belastas för saneringen av området. Kommunen ställer upp med en handläggare som agerar som projektledare och bidrar på så sätt med sin egna arbetstid.

Vad har hänt med högarna som legat på området?
Högarna har provtagits och klassats baserat på halten föroreningar i dem. Baserat på om massorna är förorenade eller ej har de sedan körts bort till antingen Fortums mottagningsanläggning för förorenat avfall i Norrtorp, Kumla eller till Vamas arbete med sluttäckning av Malungs deponi. Arbetet genomfördes sommaren 2019.

Är det någon fara för dricksvatten i närheten av området?
Inga undersökningar som gjorts visar på att det är någon fara med dricksvattnet i närheten av området. Vamas genomför kontinuerligt provtagningar i Malungs vattenverk och hittills har inga förhöjda halter påvisats.

Jag har information om området som kommunen borde få reda på. Vem kontaktar jag?
Ta kontakt med Gisela Åberg (0280-186 87). Hon är kommunens kontaktperson och projektledare.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-05-13