Logotyp för Malung-Sälens kommun

Mark och skog

Skogsförvaltning, strategiskt natur- och vattenvårdsarbete, förorenad mark, tomtförsäljning, markupplåtelser, nyttjanderätter, kalkning m.m.

Markfunktionen

Jan Olof Larsson, Johan Sandgren, Marcus Westerlund, Tord Matsson och Gisela Åberg.

Sedan juni 2023 har kommunen en samlad markfunktion för att tydligare renodla och särskilja ägar- och utförarverksamhet i relation till kommunens tillsynsverksamhet och myndighetsutövning.

Jan Olof Larsson har uppdrag kring skogsstrategin, skötsel på exploateringsfastigheter, jaktarrenden, omarronderingar, entreprenad­upphandlingar, täkter, leder och ledutveckling.

Jan-Olof Larsson

Markingengör Johan Sandgren arbetar bl.a. med försäljning och köp av tomter och mark, fastighetsförvaltning och nyttjanderättsavtal.

Johan Sandgren

Mark- och vattenstrateg Gisela Åberg är projektledare för saneringen av garveriområdet och övrig kommunägd förorenad mark samt vatten- och naturvårdsprojekt.
Hon är också ansvarig för kalkningsverksamheten. Dessutom en intern resurs i olika typer av miljöfrågor samt förvaltare av kommunala reservat.

Gisela Åberg

Marcus Westerlund är projektledare inom vattenvård m.m. Han arbetar bl.a. med projektet Restaurering av flottledsrensade vattendrag i Malung-Sälens kommun.

Marcus Westerlund

Tord Matsson är vår skogliga planerare och arbetar med vår skogliga skötsel, skötsel av kommunala reservat, produktionsledning för skogsentreprenader samt är stödresurs inom kalkningsverksamheten.

Kontakt

25 Juli 2024