Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunens planarbete

Kommunens planarbete handlar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. 

Hur detta ska gå till regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. Lagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djurlivet.

Kommunen har planmonopol vilket innebär att det bara är kommunen som kan besluta om en plan ska upprättas. De planer som kommunen upprättar är:

  • Översiktsplan som omfattar hela kommunen, eller delar av kommunen
  • Detaljplan som reglerar ny sammanhållen bebyggelse eller nu enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen

Du som medborgare har möjlighet att påverka pågående planering och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av under planprocessen. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till Stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen.

De planer som vi arbetar med just nu hittar ni under:

Sidan uppdaterad: 2023-10-10