Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Planprocessen

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Alla får lämna synpunkter på en plan under tiden den tas fram. Här läser du om hur en plan tas fram och hur och när du kan påverka.

Detaljplan

Planprocessen

2015 skedde en lagändring och det som tidigare kallades normalt planförafarande kallas idag utökat planförfarande och att det som kallades enkelt förfarande då kallas idag standardförfarande. Det som huvudsakligen skiljer mellan de gamla planprocesserna mot de nya är att granskningstiden blivit kortare för de flesta ärenden samt att kommunen inte behöver annonsera i ortstidningar för att kungöra ärenden som går med standardförfarande.

Utökat förfarande

Planen har allmänt intresse eller övrig stor betydelse, är inte förenlig med översiktsplanen eller kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Förslaget genomgår alltid allmänt samråd och granskning (tre veckor). I vissa fall kan även ett första inledande programskede vara nödvändigt. Detaljplanen antas normalt av kommunfullmäktige.

Standardförfarande

Planen har stöd i översiktplan och är inte av allmänt intresse eller har betydande miljöpåverkan. Merparten av planerna som startas brukar höra till standardförfarandet. Standardförafrandet innehåller samrådsskede och granskningsskede, där granskningstiden är satt till två veckor (tidigare tre), men kan göras kortare om samtliga berörda har godkänt detta. Detaljplanen antas av antingen byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beroende på planens omfattning.

Planprocessens olika skeden är till för att bredda kunskapsunderlaget. I såväl program, samråd som granskningsskede kan du vara med och påverka.

Översiktsplan

Processen för att ta fram översiktsplaner är nästan den samma som utökat förfarande för detaljplaner. Det som skiljer är bland annat att översiktsplanering är en cyklisk process där en prövning, om planerna är aktuella, ska ske med jämna mellanrum. Minst en gång per mandatperiod ska aktualiteten prövas.

En annan skillnad är den tid som processen tar. Översiktsplanering är övergripande och berör en större allmänhet, därför är perioderna med samråd och utställning längre än när en detaljplan eller områdesbestämmelse tas fram.

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas ansöker du om planbesked hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunen ska sedan ge ett besked inom 4 månader.

När ansökan kommit till stadsbyggnadskontoret utreder vi förutsättningarna i området, beaktar rekommendationer i översiktsplanen, områdets förhållande till skyddade områden och villkoren för vatten- och avloppshantering. Därefter fattar miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om planbesked. Av beskedet framgår anvisningar och ställningstaganden inför planarbetet och en uppskattad tidsåtgång eller en motivering till varför kommunen inte avser att inleda ett planarbete.

Ett beslut om planbesked är en avsiktsförklaring från kommunen och inte ett bindande beslut. Ett positivt beslut garanterar inte att ett planarbete slutar i en antagen detaljplan. Beslutet kan heller inte överklagas.

Program är det andra skedet i planprocessen. Det finns inget krav på att ta fram ett program utan kommunen avgör själv om det behövs. Beslutet om program kan inte överprövas. I Malung-Sälens kommun görs program i större områden som ett underlag där man sedan plockar ut mindre detaljplaner.

Programmet ska samrådas, precis som detaljplanen. Du får då lämna synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära programområdet och anses vara en sakägare får du ett meddelande om samrådet skickat till dig. Handlingar finns även tillgängliga här på malung-salen.se.

Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet godkänns. Antingen revideras programmet eller så kan samrådsversionen tillsammans med samrådsredogörelsen vara underlag för kommande detaljplan.

Dina synpunkter skickar du till: plan@malung-salen.se
eller
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

är ett positivt planbesked lämnats, och ev. ett planprogram godkänts, påbörjas arbetet med att ta fram detaljplanen.

Om det är du som privat exploatör som framfört önskemål om detaljplanen ska du efter planbeskedsbeslut kontakta en konsult som kan ta fram planhandlingar åt dig. Du ska också teckna ett planavtal med stadsbyggnadskontoret. Detta reglerar kostnaderna för handläggningen av detaljplanen.

När ett förslag finns framtaget godkänner miljö- och stadsbyggnadsnämnden det och förslaget skickas sedan ut på samråd med myndigheter, sakägare och övriga berörda.

I samrådet får du lämna dina synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära planområdet och anses vara en sakägare får du ett meddelande om samrådet skickat till dig. Handlingar finns även tillgängliga här på malung-salen.se.

Dina synpunkter skickar du till: plan@malung-salen.se
eller
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

Granskningen är det sista skedet innan en plan antas.

När ett förslag där ev. förändringar utifrån synpunkter i samrådet finns framtaget skickas planförslaget ut för granskning av myndigheter, sakägare och övriga berörda.

Under granskningen får du ytterligare möjlighet att lämna synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära planområdet och anses vara en sakägare får du information skickad till till dig. Handlingar finns tillgängliga på malung-salen.se.

För att ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den senare antagits måste skriftliga synpunkter inkommit till stadsbyggnadskontoret senast under granskningstiden.

När granskningstiden är slut sammanställer stadsbyggnadskontoret alla synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur de ska behandlas. Om planförslaget ändras betydligt efter granskningen måste det granskas igen.

Dina synpunkter skickar du till: plan@malung-salen.se
eller
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

När samrådet och granskningen är slutförd och inga ytterligare ändringar görs föreslås det att anta planen.

Om du har synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda får du utlåtandet skickat till dig innan detaljplanen antas. Detta för att du ska kunna påverka dina politiker före antagandet.

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar kommunens detaljplaner.

Ett beslut om antagande vinner laga kraft och börjar gälla om det inte överklagas.

Överklagan ska göras inom 3 veckor från att meddelande om antagande har kungjorts på kommunens anslagstavla i samband med att det justerade protokollet anslås.

Ett överklagat beslut skickas till kommunen för rättidsprövning och som i sin tur skickar det till Mark- och miljödomstolen.

I din skrivelse anger du vilket beslut som överklagas (ange till exempel beslutsdatum, ärende och diarienummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska även innehålla ditt namn, personnummer och postadress.

Sidan uppdaterad: 2023-12-07