Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Västra Långstrands Industriområde

Planområdet är ca 15 ha stort och omfattar flertalet fastigheter. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av det befintliga verksamhetsområdet vid Västra Långstrand i Sälen. Planförslaget innebär en utökning med ca 12000 m² verksamhetsyta på nya fastigheter och en mindre utökning av storleken på befintliga fastigheter. Markanvändningen föreslås begränsas till småindustri och handel med skrymmande varor (ej livsmedel).

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 946 kB.

Plankarta Pdf, 696.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 690.3 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 8 Juli 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:90 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

Sidan uppdaterad: 2022-06-20