Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Passaren 9

Planen syftar till att öka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga byggnad, vilken idag används som LSS-boende. Syftet är även att möjliggöra att en del av den angränsande mark i Tingsgatans förlängning, vilken i gällande stadsplan är utpekad som parkmark, för att utöka fastigheten Passaren 9, samt säkerställa att en allmän passage från Tingsgatan åt nordost.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 943.6 kB.

Plankarta Pdf, 291.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 854.7 kB.

Illustrationskarta Pdf, 957.6 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 6 Juli 2023. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2022:591 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Tomas Johnsson

Sidan uppdaterad: 2023-06-08