Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Barbrobacken

Ett förslag till detaljplan på ca 5,3 ha omfattande i huvudsak fastigheterna Barbrobacken 2:1, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9 och 2:10 är föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare enligt PBL 5:11.

Planområdet är beläget strax öster om riksväg 66 och i de södra delarna av Lima. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bostäder för permanentboende och samtidigt beakta en möjlig framtida järnvägsdragning i nordsydlig riktning öster om planområdet.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 914.2 kB.

Plankarta Pdf, 528.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 883.3 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 Oktober 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:504 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare:

Sidan uppdaterad: 2022-03-17