Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder vid Stärhusvägen, Lindvallen

Syftet för planen är att förtäta området med friliggande bebyggelse, par- och radhus samt att utöka byggrätten för de befintliga tomterna. Området i det brantare partiet i planområdets sydvästra del tillåt förtätas med 8 radhusenheter. I övrigt möjliggör detaljplanen som mest 27 enheter med par- eller radhus i ett plan med loft.

Den nya bebyggelsen ska harmonisera med redan befintlig bebyggelse inom och vid planområdet. Mjölkbuvägen kommer att förlängas och får ytterligare en anslutning mot Curt Ewerts väg.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 493.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

Illustrationskarta Pdf, 533.3 kB.

Va-karta Pdf, 389.8 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 530.7 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 23Januari 2023. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:592 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Jessika Torneport

Sidan uppdaterad: 2022-12-16