Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nordklintområdet i Stöten

Nordklintområdet ligger nordväst om Stöten centrum och utgörs av flera bostadsrättskvarter bebyggda med friliggande hus och parhus. För området gäller detaljplan för Kullen och Backen (T145), lagakraft 2007-05-10 samt ändringar av detaljplan för Kullen och Backen (T187), laga kraft 2013-06-17. Gällande detaljplaner har bestämmelser som på ett mindre bra sätt reglerar byggrätten. Byggnadernas yttre storlek regleras med hjälp av byggnadsarea, byggnadshöjd och våningsantal. Det finns även en bestämmelse om brutto-area och det är den som inte har fungerar bra.

Idag är byggnaderna till viss del öppna upp till nock, medan det finns ett vindsbjälklag i delar av byggnaden. Begränsningen i bruttoarean gör att man i vissa, men långt ifrån alla, byggnader kan lägga ett bjälklag i hela byggnaden. Detta har medfört att somliga innehavare av bostadsrätter haft möjlig-het att inreda hela sin vindsyta, så länge bruttoarean i just det aktuella kvarteret varit tillräcklig.
Med anledning av ovanstående syftar planen till att medge inredning av vind inom hela planområdet genom att enbart reglera byggrätterna inom kvarteren med byggnadsarea.
Byggnadernas yttre storlek medges inte förändras genom att byggrätterna regleras efter befintlig bebyggelse.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 896 kB.

Plankarta Pdf, 720.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

 


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 02 April 2024. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:363 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson

Sidan uppdaterad: 2024-03-12