Logotyp för Malung-Sälens kommun

Passaren 9

Planen syftar till att öka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga byggnad, vilken idag används som LSS-boende. Syftet är även att möjliggöra att en del av den angränsande mark i Tingsgatans förlängning, vilken i gällande stadsplan är utpekad som parkmark, för att utöka fastigheten Passaren 9, samt säkerställa att en allmän passage från Tingsgatan åt nordost.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

Granskningsinformation Pdf, 511.2 kB.

Plankarta Pdf, 379.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 291.2 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 April 2024. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2022:591 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Tomas Johnsson

19 Juni 2024