Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som påverkar vår hälsa och miljö.

Kemikalier

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten har tillsyn och ger tillstånd till förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Det krävs ofta tillstånd om du ska hantera brandfarliga eller explosiva varor över en viss mängd.

Med brandfarliga varor menas brandfarliga gaser eller vätskor som till exempel acetylen, gasol, bensin, diesel och liknande ämnen. Transport, förvaring och hantering av brandfarliga varor regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter.

I Malung-Sälens kommun är det Räddningsnämnden som fått i uppdrag att handlägga tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Tänk på att om du ska förvara brandfarliga vätskor i cistern kan du behöva inhämta tillstånd även från Miljökontoret.

Cistern

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska farmartankar och övriga cisterner kontrolleras regelbundet.

Innehavaren ansvarig för eventuell sanering

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas och det är du som är innehavare av cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) gäller förvaring av diesel-, eldnings- och spillolja samt förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Informationsplikt

När du ska installera en cistern ska Miljökontoret informeras skriftligt, minst 6 veckor innan du börjar använda anläggningen.

Informationsplikten gäller:

 • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3.
 • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

Blankett: Anmälan om installation av anordning för förvaring av brandfarliga vätskor Pdf, 214.3 kB.

Kontroll av din cistern

Kontroller som ska utföras är konstruktions- och tillverkningskontroll, installationskontroll och sedan återkommande kontroll (samt eventuellt revisionskontroll). Läs mer i broschyren "Vad gäller för din cistern?" längst ner på sidan.

Hos SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, finns information om oljecisterner/oljetankar. SWEDAC har tagit fram en broschyr om reglerna för cisternkontroll, och har en sökmotor (och guide för denna) för att hitta ackrediterade besiktningsföretag i varje län. (Se länk nederst på sidan.)

Borttagning

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cistern bör avlägsnas eller om det inte är möjligt ska den fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. D et är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

En cistern får endast flyttas när den är tömd och rengjord.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och skall transporteras och tas omhand av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska Miljökontoret omedelbart underrättas.

Om cistern ska tas ur bruk ska Miljökontoret informeras skriftligen.

Köldmedier

Nya regler

Tidigare har det enbart varit antal kilo köldmedier som varit utgångspunkt för hur ofta anläggningen ska läcksökas. Nu är det istället kopplat till vilken typ köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i koldioxidekvivalenter (CO²e) dvs. hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

Regler vid läckagekontroll
Mängden f-gaser ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO²e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen[1]. Hur ofta läckagekontrollerna[2] ska utföras bestäms av mängden ton CO²e.

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO²e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO²e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO²e eller mer

1 gång per 3 månader


Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Under Anläggningskollen på
alltomfgas Länk till annan webbplats. kan du räkna ut mängden CO²e för din utrustning. Fyll i vilket köldmedium du ska använda och mängden köldmedia så får du fram CO²e.

Köldmedierapport

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO²e HFC eller mer, ska sammanställas i en s.k. köldmedierapport och skickas in till miljökontoret senast den 31 mars nästkommande år (se längre ner för mer information).

Rapporten ska skickas in till:
Malung-Sälens kommun
Miljökontoret
Box 14
782 21 Malung

Eller miljokontoret@malung-salen.se


Den nya svenska f- gasförordningen medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO²e HFC eller mer (t ex ett aggregat med 1,28 kg R404A hamnar på 5,02 ton CO²e). Dessa aggregat adderas from den 1 januari 2017 till totalmängden.
 • Gränsen för inrapportering är from 1 januari 2017 14 ton CO²e HFC eller mer. OBS! Dessa regler gäller från 1 januari 2017.
 • Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning. Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:
  • Kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO²e
  • Den nyproducerade F-gasen har en GWP på mer än 2500
   Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljökontoret en gång om året (senast den 31 mars året efter[3]). Du är rapportskyldig[4] när f-gasmängden överstiger totalt 14 ton CO²e. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Resultat av de läckagekontroller som gjordes under kalenderåret
 2. Information om utrustning som skrotas under kalenderåret
 3. De uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser (EU) nr 517/2014
 4. Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 5. Adress och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär
 6. En förteckning över utrustningen, och
 7. I fråga om utrustningen är på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller likande

Har du under 14 ton CO²e i din anläggning ska du göra läckagekontroll på aggregaten, men du är inte rapportskyldig till miljökontoret.

Du som är operatör, d.v.s. ansvarig och har befogenheter för aggregatet ska bland annat kontrollera:

 • Att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till miljökontoret om ditt köldmedieinnehav överstiger totalt 14 ton CO²e och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas omhändigtas på rätt sätt, under kontrollerade former, och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljökontoret.
 • Underrätta Miljökontoret vid installation av ny utrustning som innehåller 14 ton CO²e eller mer.

Sidan uppdaterad: 2023-10-31