Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förorenad mark

Ett förorenat område är en plats där ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön på något vis läckt ut i mark och vatten. Utsläppen kan ha skett vid en olycka eller från verksamheter långt tillbaka i tiden när kunskapen om miljöfarliga ämnen var mindre.

Grävmaskin

Förorenad mark i Sverige och Malung-Sälens kommun

I Sverige finns det ungefär 25 000 områden som är eller misstänks vara förorenade. De flesta av områdena är mark och vatten i anslutning till äldre industrier men även byggnader kan vara förorenade. Kommunerna har, tillsammans med Länsstyrelserna och Naturvårdsverket, sen lång tid tillbaka bedrivit ett arbete med att identifiera och inventera potentiella områden i Sverige. Detta på uppdrag av Riksdag och Regering som beslutat om miljömålet Giftfri miljö Länk till annan webbplats..

Karta

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

I Malung finns ett 30-tal misstänkt förorenade områden. Det område som är mest förorenat och därmed har högst riskklass är f.d. Malungs garveri i Malung. Detta område arbetar kommunen med kontinuerligt för att sanera och undersöka vidare.

Vem är ansvarig för en förorening?

Reglerna för ansvaret för en förorening står beskrivet i Miljöbalkens 10 kap men är inte alltid lätta att tolka.

I första hand:
Den som har orsakat föroreningen är ansvarig för att åtgärda den och bekosta detta. För att ställa ett bolag/verksamhetsutövare till svars behöver bolaget varit i drift efter 30 juni 1969. Om bolaget lades ned innan 1969 räknas föroreningen som ansvarslös.

I andra hand:
Om den som orsakat föroreningen inte går att ställas till svars t.ex. om verksamhetsutövaren gått i konkurs kan fastighetsägaren bli ansvarig. För att en fastighetsägare ska kunna bli ansvarig måste förvärvet av fastigheten skett efter den 31 dec 1998 och fastighetsförvärvaren borde ha känt till föroreningen vid förvärvet. Vad som menas med att en fastighetsförvärvare borde ha känt till föroreningen har avgjorts i ett antal rättsfall.

I tredje hand:
Om ingen ansvarig står att finna faller ansvaret på staten. I praktiken innebär detta att länsstyrelsen eller kommunen ansöker om pengar från Naturvårdsverket för att kunna undersöka och åtgärda föroreningen. Naturvårdsverket delar sedan ut bidrag utifrån en nationell prioriteringslista.

Flera ansvariga:
Om flera verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan ses som ansvariga för föroreningen jämkas ansvaret efter en nationell modell. Det är tillsynsmyndigheten som gör denna jämkning.

Om en befintlig förorening sprids:

En redan konstaterad förorening kan spridas om det t.ex. grävs i den. En person eller bolag som sprider en förorening kan bli ansvarig för åtgärdandet av spridningen. Kontakta därför alltid miljökontoret minst 6 veckor innan arbeten eller exploatering sker i förorenade områden.

Vad gör miljö- och stadsbyggnadsnämnden?

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är:

 • Tillsynsmyndighet dvs. ställer krav på företag och fastighetsägare som är ansvariga för en förorening att åtgärda och undersöka denna.

Krav på företag eller fastighetsägare sker alltid skriftligen med beslut som är överklagansbara. Oftast föregås kraven av dialog och information till berörd verksamhetsutövare för att undvika missförstånd och främja att denne förstår varför kraven ställs.

Projektledare för de områden där ingen ansvarig finns är markfunktionen. Kommunstyrelsen ansöker om statliga bidrag och utför undersökningar och åtgärder på dessa områden med hjälp av konsulter.

Om du har upptäckt en misstänkt förorening

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten eller byggnad eller om det skett en olycka med utsläpp är du eller ditt företag skyldig enligt lag (Miljöbalken 10 kap 11 §) att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

Fyll i blanketten Underrättelse om påträffad förorening. Pdf, 169 kB. eller ring miljökontorets växel 0280-183 90 eller maila miljokontoret@malung-salen.se

Uppge om möjligt:

 • Fastighetsbeteckning
 • Kontaktuppgifter till den som upptäckte föroreningen
 • Datum för när föroreningen upptäcktes
 • Uppgifter om den upptäckta föroreningen (ämne, ursprung, mängd mm.)
 • Karta eller situationsplan som visar var föroreningen finns
 • Foton om du har tagit några sådana.

Exploatera förorenad mark

Om du planerar att bygga eller utföra andra arbeten i områden som kan vara misstänkt förorenade ska detta meddelas miljönämnden skriftligen senast 6 veckor innan arbetena påbörjas. Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte meddelas och det sedan framkommer att föroreningen spridits genom arbetena som utförts är det exploatören som är ansvarig för bekostandet av saneringen.

Fyll i blanketten Anmälan om efterbehandling av förorenat område Pdf, 279.6 kB.. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer sedan, om det bedöms nödvändigt, att ställa krav på olika försiktighetsåtgärder i samband med arbetena.

Undersökningar och saneringar

Om du fått krav på dig att genomföra en undersökning bör du tänka på följande:

Undersökningar och saneringar ska utföras av personer med specialkunskaper inom området förorenad mark; de flesta behöver anlita någon som är sakkunnig, t ex en markkonsult.

En undersökning ska innehålla följande moment:

 1. Historisk utredning
 2. Provtagningsplan – samråd med miljökontoret innan provtagning sker
 3. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (provtagning av t.ex. jord, vatten eller porgas)
 4. Utvärdering av provtagningsresultaten och en jämförelse mot tillämpbara riktvärden- samråd med miljökontoret om riktvärdena
 5. Rapport med sammanställning av provtagningsresultaten, riskbedömning och bedömning av behovet av ytterligare provtagningar och utredningar – skicka rapporten till miljökontoret.
 6. Rapport med sammanställning av provtagningsresultaten, förnyad riskbedömning och åtgärdsutredning (inkl kostnaderna för åtgärderna) – rapporten skickas till miljökontoret

En sanering eller åtgärd får, enligt lag, (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 28) inte genomföras innan detta har anmälts till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Saneringen får heller inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19