Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Boendemiljö

I vår bostad vistas vi många timmar om dygnet och stor del av våra liv.
Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt.

En bostad ska ha bra ventilation, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd.

Om du upplever att du har problem i din hyresbostad så ska du först kontakta din fastighetsägare. En fastighetsägare ska se till att fastigheten uppfyller gällande krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till Miljökontoret som handlägger bostadsklagomål.

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara, men är på lång sikt en hälsorisk. Detta kan förebyggas genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låga som möjligt.

Som fastighetsägare kan du kontakta miljökontoret för rådfrågning om du funderar på att utföra en radonmätning eller om du har funderingar angående resultatet.

Radonbidrag

Det går inte längre att söka radonbidrag.

Vad är radon?

Radon är radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radon mäts i enheten "Becquerel per kubikmeter inomhusluft" (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Riktvärdet för radon i befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3, uttryckt som årsmedelsvärde.

Är radon farligt?

Radondöttrar kan fastna på damm som följer med inandningsluften ner i lungorna, där de orsakar skada på vävnaderna. Vid långvarig exponering finns en ökad risk för lungcancer, om du eller någon annan i bostaden röker ökar risken markant. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i bostäder cirka 500 lungcancerfall årligen.

Var finns radon?

Radon i bostäder och lokaler kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggmaterialet
  • dricksvattnet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar den som äger en enskild brunn att ta vattenprover minst vart tredje år.

När bör man mäta radon?

  • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus.
  • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem. Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa om eventuella radonproblem som de känner till. Kan ingen mätning redovisas kan du begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand samt säger hur kostnaden för eventuell sanering ska fördelas.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Det är fastighetsägaren (ex hyresvärden eller bostadsrättsföreningen) eller den som driver verksamhet som har ansvaret att på eget initiativ mäta radon, och vid behov vidta åtgärder. Miljökontoret bedriver tillsyn och kontrollera att radonarbetet i byggnader så som flerbostadshus, skolor och förskolor.

Mät mellan 1 oktober och 30 april

Då radon är en gas som varken har lukt eller färg, är mätning det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus, lokal eller i vatten.

Radonvärdet i inomhusluften varierar över tid, både över dygnet och året. Variationerna beror på hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar, men kan även bero på andra saker. Det är därför viktigt när radonmätningen utförs. För att en mätning ska vara tillförlitlig ska den utföras under eldningssäsongen, som normalt är från 1 oktober till 30 april. Det är då självdragsventilationen är som mest effektiv. Mättiden ska vara minst två månader, gärna längre. Ju längre mättid, desto noggrannare blir radonmätningen.

En mätning går normalt till så att ett mätpaket med 2-3 dosor skickas direkt till bostaden och ni själva placerar ut mätdosorna. Instruktioner följer med i paketet.

Åtgärder

För att kunna vidta lämpliga åtgärder måste du veta varifrån radonet kommer ifrån. Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och som kan föreslå anpassade åtgärder.

Lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder. Länk till annan webbplats.


Fukt, mikroorganismer

Inomhus kan mögel börja växa om det finns tillgång till fukt, syre och näring. Mögel kan uppkomma vid fuktskador inomhus. Mögel i bostaden kan leda till luftvägsbesvär.

Vid misstanke om mögel: Titta efter missfärgningar och lukta när du kommer utifrån.


Temperatur, drag

Temperaturen inomhus ska vara tillfredställd både sommar och vintertid. Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör lufttemperaturen sommartid inte överstiga 26 grader och vintertid inte understiga 18 grader.

Kyla och drag kan bero på dålig isolering och otätheter runt fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad: 2023-10-04