Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Anmälningspliktiga verksamheter

Så kallade "hygienlokaler" där allmänheten erbjuds en hygienisk behandling och "offentliga lokaler" där allmänheten ges möjlighet till bassängbad eller där barn vistas dagtid, samt solarier, ska anmälas till Miljökontoret innan verksamheten startar.

Anmäl din verksamhet

Dessa verksamheter är anmälningsplika enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och listas även längre ner på denna sida. Miljökontoret bedömer hälsoskyddsaspekterna vid dessa anläggningar. Syftet med anmälan är att myndigheten ska bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamhet innan verksamheten startar. I Miljökontorets handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter som lämnats in och att ta beslut om eventuella försiktighetsåtgärder som ska följas i verksamheten.

Om en anmälningspliktig verksamhet får förändrade förutsättningar innebär det också att det behöver göras en ny anmälan till och prövning av Miljökontoret.

En ny anmälan behöver göras i följande fall:

 • Start av en anmälningspliktig verksamhet
 • Utökning av befintlig verksamhet
 • Byte av lokal
 • Start av ambulerande verksamhet
 • Utbyggnad betydande förändringar i lokalen, till exempel göra nytt behandlingsrum
 • Byte av ägare/ organisationsnummer

En verksamhet ska anmälas senast sex veckor före start. Det är viktigt att anmälan är så komplett som möjligt och att efterfrågade uppgifter bifogas för att inte förlänga handläggningstiden. Det är förbjudet att bedriva anmälningspliktiga verksamheter utan att anmälningsplikten fullgjorts. I annat fall finns risk för att verksamheten belastas med en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

Vid flera verksamhetsutövare:
Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. I dessa fall ska det i anmälan redovisas både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna.

Fler typer av verksamheter blev anmälningspliktiga 2021

Ett nytt regelverk började gälla 2021, med förändringar i 38§ i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bestämmelser om anmälningsplikt för hygieniska verksamheter. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande/ skärande verksamheter, där det finns en risk för annan smitta än bara blodsmitta. Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud. (Behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren.)

Den nya regleringen innebär att en verksamhet är anmälningspliktig oavsett om en sådan verksamhet startas eller om den är befintlig. En befintlig verksamhet som har blivit anmälningspliktig ska anmälas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Egenkontroll och tillsyn

För alla verksamheter ska det finnas ett upprättat ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram finns till för att olägenheter inte ska uppstå för människors hälsa och miljön. I egenkontrollen ska det finnas en skriftlig ansvarsfördelning och rutiner för t.ex. hygien och kemikaliehantering i verksamheten.

Vid en inspektion kontrolleras bland annat lokalernas inredning, utformning, städning och så vidare. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Ej anmälningspliktiga verksamheter

Andra typer av verksamheter som inte är anmälningspliktiga men som Miljökontoret har tillsyn över är till exempel:

 • Hotell
 • Vandrarhem
 • Camping
 • Diskotek
 • Idrottsanläggning
 • Massage
 • Hudvård
 • Frisör

Sidan uppdaterad: 2024-01-17