Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygglovsbefriade åtgärder

Trots att de flesta byggnationer kräver bygglov så finns det vissa åtgärder du kan göra utan bygglov under vissa förutsättningar, tex om du har ett en- eller tvåbostadshus (även fritidshus).

Här finns en förenklad beskrivning av dessa åtgärder.

Bygglovsbefriade åtgärder

Placering av bygglovsbefriade åtgärder

Åtgärderna är bygglovsbefriade endast om de placeras mer än 4,5 meter från tomtgräns eller om grannen ger sitt medgivande till närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun som får pröva ärendet.

Dock bör inga byggnationer placeras närmare tomtgräns än 2 meter eftersom man ska kunna sköta om sin byggnad inom sin egen fastighet samt att snö och annat från byggnaden ska vara på egna fastigheten.

Om åtgärden ska utföras närmare än 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats (tex park eller naturmark) så finns enligt rättspraxis ingen som har rätt att godkänna placeringen. Vill man placera byggnaden närmare sådan fastighet blir byggnationen bygglovspliktigt.

Strandskydd

Friggebodar och andra byggnationer som kompletteringsåtgärder som är bygglovsbefriade kan trots detta kräva dispens från strandskyddet.

Mer om strandskydd här samt hos Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov

Bygglovsplikten gäller fortsatt för ovanstående åtgärder när din fastighet ligger inom särskilt värdefull miljö eller om byggnaden t.ex. är kulturhistoriskt värdefull.

Bygglov krävs även fortsatt om åtgärden ligger i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Användning

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga och bastu. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Det krävs en bygganmälan vid inredning av friggebod med eldstad eller vatten och avlopp samt för de nya bygglovsbefriade åtgärderna från 2014.

Du kan genom att lämna in en anmälan och invänta startbesked få lov att bygga en bygglovbefriade åtgärder till ditt en- eller tvåbostadshus. Dessa åtgärder fårn strid mot gällande detaljplan.

Parhus räknas i de flesta fall som tvåbostadshus.

  • Tillbyggnaden är maximerad till 15 m2 bruttoarea men om du tex har parhus så kan du dela den på två tillbyggnader som är 7,5 m2 vardera.
  • Komplementbyggnad på max 30 m² byggnadsyta med en högsta nockhöjd på 4 meter.
  • Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Utförande av högst 2 takkupor (högst halva takfallet) som inte kräver ingrepp i t.ex. takstolar. Detta gäller endast huvudbyggnad på en fastighet. Vi ingrepp i bärande konstruktion blir takkupor bygglovspliktiga.

För samtliga åtgärder gäller att de ska placeras minst 4,5 meter från angränsande fastigheter, annars krävs medgivande från grannen. Om åtgärden ska utföras närmare än 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats (t.ex park eller naturmark) så finns enligt rättspraxis ingen som har rätt att godkänna placeringen. Vill man placera byggnaden närmare sådan fastighet blir byggnationen bygglovspliktigt.

Du som bygger ska fortfarande anpassa byggnationen i form och utseende till omgivningen och kulturmiljön, enligt de inledande paragraferna i PBL.

Vid handläggning av din anmälan kontrolleras t.ex. brandskydd, avloppslösning, dricksvattentillgång samt övriga tekniska egenskapskrav enligt PBL.

Det är viktigt för både den som bygger och berörd granne som ev godkänner en närmare placering att tänka på att ett godkännande kan medföra krav på den aktuella eller framtida byggnationer på båda fastigheterna. Detta gäller exempelvis säkerhetsavståndet för brandspridning mellan bostadshus (även gäststuga) på grannfastigheter som är 8 meter enligt Boverkets brandskyddsregler.

Reglerna för ekonomibyggnader är komplicerade då det är en helhetsbedömning av byggnadens karaktär, verksamhetens omfattning och art vilket gör det svårt för byggnadsnämnden att göra en bedömning i förväg huruvida en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte. Här finns beskrivet några riktlinjer som ska tas med vid bedömningen

Vad är en ekonomibyggnad?

Med ekonomibyggnad avses byggnader som är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

  • Byggnaden skall omedelbart sammanhänga med den avsedda näringen
  • Byggnaden får inte anses ingå i självständigt företag såsom till exempel mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, stall för travverksamhet, sågverk, växthus eller liknande.

Enligt praxis har uttalats att det måste bli fråga om en helhetsbedömning där man beaktar:

  • Byggnadens karaktär
  • Verksamhetens art
  • Verksamhetens omfattning
  • Verksamhetens anknytning till näringen

Bygglovsfria ekonomibyggnader

Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för att uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

Bygglovspliktiga ekonomibyggnader

Inom område med detaljplan är ekonomibyggnader bygglovspliktiga.

Om en ekonomibyggnad tas i anspråk eller inreds helt eller till viss del för annat ändamål än för jord- eller skogsbruksnäring blir ändringen bygglovspliktig (till exempel om en byggnad som byggts som ekonomibyggnad börjar användas helt eller delvis för privata ändamål).

Ekonomibyggnader och strandskydd

Trots att ekonomibyggnader i de flesta fall är undantagna från strandskyddet kan du bland behöva söka dispens enligt miljöbalken 7 Kap. 16 §.

Ekonomibyggnader vid större vägar

Ekonomibyggnader som ska uppföras vid allmän väg ska iaktta det byggnadsfria avståndet som gäller.

Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m².

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Staket runt fastigheten som man bygger utan bygglov får maximalt vara 1,1 meter högt, vara genomsiktligt samt placeras minst 60 cm in på din fastighet.

Om man bygger staket så får man ta speciell hänsyn till trafiksäkerheten om man tex har en hörnfastighet mot en väg. Då bör man fasa av hörnet alternativt göra en lägre del i hörnområdet.

Lite tips när man bygger staket kan man få om man läser informationsbladet om hur häckar på hörntomter ska skötas och klippas. Se länk nedan.

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär för då krävs bygglov.

Stadsbyggnadskontoret kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

Utanför s.k. sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och uthus eller helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset.

Enligt riktlinjer i Malung-Sälens kommun får den tillförda byggnadsarea då inte överstiga 50% av huvudbyggnaden eller maximalt 50 m2. Den nybyggda delen får heller inte dominera över den ursprungliga.

Är du osäker på om du kan göra kompletteringsåtgärd på din fastighet och hur mycket det finns bygglov för kontakta stadsbyggnadskontoret. Har bygglovsfri kompletteringsåtgärd redan tidigare utförts måste du söka bygglov även för mindre tillbyggnader.

Bygglovsbefriade åtgärder

Sidan uppdaterad: 2024-01-17