Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Anmälan

Anmälan krävs för t.ex attefallsåtgärder, installation eller ändring av eldstad eller vatten- och avloppsledningar.

Anmälan ska godkännas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan arbetena får påbörjas.

Även om åtgärden inte kräver lov kan du behöva göra en anmälan.

Det gäller till exempel om du ska:

  • Ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen.
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
  • Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet, till exempel att två utrymmen ska bli en brandcell eller ett utrymme ska delas upp i två enheter.
  • Rivning av hel eller delar av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller ekonomibyggnad.
  • Underhålla värdefulla byggnader i vissa fall.

Nedan finns mer information om våra vanligaste anmälningsärenden.

Av anmälan skall framgå vilken fastighet anmälan avser, vem du är som söker och vad det är som ska utföras. Det ska även redovisas vilka produkter som ska installeras samt vart i byggnaden de ska sättas in.

Ska en ny rökkanal uppföras kan det vara lämpligt att förutom planritning även lämna in fasadritningar som visar rökkanalens läge.

De blanketter du behöver fylla i är:

  • Anmälan
  • Eldstad och rökkanal

Typgodkännande och montering

Produkten som ska installeras ska vara typgodkänd eller på annat sätt verifierat säker. Installationen ska ske enligt produktens monteringsanvisningar av en person med särskilt kunnande. Du som byggherre är ansvarig för att installationen utförs korrekt.

Sotarintyg och besiktning

Innan anläggning tas i bruk skall den godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis sotarfejarmästaren. Det är inte tillåtet att använda eldstaden innan den blivit besiktad. Kopia på intyget skall lämnas in till Stadsbyggnadskontoret.

Slutbesked

För att du ska få använda din eldstad eller rökkanal måste du även beviljas ett slutbesked. Detta sker i och med att intyget lämnas in till oss.

Av anmälan skall framgå vilken fastighet anmälan avser, vem du är som söker och vad det är som ska utföras.

Det som ska lämnas in är en anmälanblankett samt planritning som redovisar vilka omdragningar som skall göras av ledningar och i vilken omfattning. Till våra blanketter.

För anmälan om ändring eller installation av hiss ska dels anmälanblankett inlämnas samt en planritning som visar vilken hiss det rör sig om lämnas in.

Tillsyn

Stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för bland annat hissar och liftar.

Det uppdraget innebär att vi följer upp att ägaren av en anläggning besiktar den med bestämda intervall. Ägaren är alltid den som är ytterst ansvarig för sin anläggning och att besiktningarna utförs i rätt tid.

På en fastighet ska det alltid framgå tydligt om de anläggningar som finns där är besiktade. Detta för att du som användare ska känna dig säker på att regelbundna kontroller är gjorda.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17