Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygglov

Nedan specificeras de olika leden i bygglovsprocessen

De flesta bygglovsansökningar ska genom ett antal steg som finns fastlagda i Plan- och bygglagen, dock är det lite olika beroende på vad och var du ska bygga vilka steg som är aktuella i just ditt fall. Ska du t.ex. göra en kompletteringsåtgärd behöver troligtvis inte grannar höras.

Avgifter

Avgifter för ärenden som handläggs av Stadsbyggnadskontoret tas ut beroende på ärendets art och i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning efter en faställd taxa som antagits av Kommunfullmäktige.

Kungörelse och laga kraft

Nytt i och med att den nya Plan- och Bygglagen infördes är att ett beslut numera kan vinna laga kraft, dvs det går inte längre att överklaga. Ett beslut vinner laga kraft om inget överklagande inkommit 3 veckor från dess att sakägare delgivits eller 4 veckor från det datum beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklaga beslut

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas kostnadsfritt hos länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till oss på stadsbyggnadskontoret, som gör en rättidspröving och en prövning om grund för beslutet är oförändrad. Om detta uppfylls skickar vi ärendet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Skrivelsen om överklagande ska skickas till oss senast tre veckor efter att beslutet har kungjorts eller adressaten har tagit del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som begärs.

Sanktionsavgifter

Om du påbörjar byggnationen innan du fått startbesked eller tar byggnaden i anspråk innan du fått slutbesked riskerar du att åläggas sanktionsavgifter. Detta gäller även om du utför lovpliktiga åtgärder utan bygglov. '

Sanktionsavgifternas storlek beslutas av regeringen och är i och med den nya lagstiftningen betydligt större än tidigare straffavgifter. Tvekar du över vad du får och inte får göra så hör av dig till oss innan du påbörjar åtgärden.

Du som är "byggherre" (som låter uppföra en byggnad) har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen utformas enligt gällande regler.

Kompletta handlingar

När du skickar in bygglovsansökan Pdf, 936.2 kB. är det viktigt att se till att den är komplett och att ansökningsblanketterna är fullständigt ifyllda. Vilka handlingar som ska bifogas till ansökan kan du läsa om på sidan bygglovsansökan.

Var ska du skicka ansökan? Handlingarna kan skickas digitalt till stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se eller med post till Malung-Sälens kommun, stadsbyggnadskontoret, Box 21, 782 21 MALUNG.

Handläggningstid

Från det att en komplett ansökan inlämnats har Byggnadsnämnden maximalt 10 veckor på sig att handlägga ditt ärende. Behövs mer utredning kan tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Det är därför viktigt att du ansöker i god tid innan planerad byggstart.

Ibland behövs kompletteringar av inlämnad ansökan innan den kan anses komplett, så det är viktigt att redan från början lämna in så komplett som möjligt.

Självklart handlägger vi så fort vi kan men beroende på ärendets art kan grannar behöva höras eller remissyttranden från andra myndigheter begäras. Vissa ärenden kan endast avgöras i Byggnadsnämnden eller i Arbetsutskottet vilka har bestämda mötestider fastlagda.

Under våren brukar det lämnas in många ansökningar varför det är bra att vara ute i god tid inför sommarens byggprojekt.

Granskning

Vid granskningen kontrolleras bland annat om den sökta åtgärden stämmer mot detaljplaner eller andra bestämmelser som finns i området. Att byggnadens tekniska egenskaper är tillräckliga gällande bärande konstruktioner, energihushållning, brandkrav och tillgänglighet.

Uppvärmningsanläggning (exempelvis jord- och bergvärme) samt även vatten- och avloppssystem behöver ses över i samarbete med kommunens andra förvaltningar och bolag.

Grannar får chans att yttra sig om byggnationen innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller om byggnationen inte är en kompletteringsåtgärd.

Inom detaljplan

Om en byggnation ligger inom detaljplanerat område skickas ett ärende till grannar om

  • Byggnationen avviker från detaljplanen på något sätt.
  • Om byggnationen placeras närmare grannes fastighet än 4,5 meter.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplanerat område skickas de ärenden som inte är mindre komplettering av befintliga byggnader till berörda grannar. Antalet grannar beror på vilken omfattning byggnationen är och vilka som byggnadsnämnden bedömer kan beröras av byggnationen.

Även utanför detaljplan där byggnaden placeras närmare grannfastighet än 4,5 meter får den berörda grannen en remiss.

Vad händer om ett ärende får synpunkter från grannar?

Om ett bygglov får synpunkter från berörda grannar blir det byggnadsnämnden som får bedöma om störningen eller olägenheten är så stor att man ska säga nej till bygglovet.

Byggnadsnämnden kan också bedöma att störningen inte är så stor, och därmed får accepteras av den klagande grannen.

Byggnadsnämnden gör i nästan alla sådana fall alltid besök på platsen för att se hur situationen ser ut i verkligheten.

Efter att bygglov beviljats måste byggherren invänta ett startbesked innan några byggnadsarbeten får påbörjas.

En kontrollplan krävs i alla ärenden, även om den i många fall kan göras enkel tex kan ritningen i en del fall användas som kontrollplan.

Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas in i samband med att bygglovet söks. Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked kan beviljas.

Större byggnationer

Vid större byggnationer eller där byggnadsnämnden anser att det behövs (tex om man ska bygga ett våtrum) måste det anlitas en certifierad kontrollansvarig. Lista på dessa finns på boverkets hemsida. Den kontrollansvariga ska ta fram en kontrollplan som ska godkännas av byggnadsnämnden.

Efter bygglov ska byggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd i de ärenden det behövs. I samrådet diskuteras det tekniska utförandet av byggnationen och behovet av arbetsplatsbesök bestäms.

Efter att eventuella frågetecken från samrådet kan byggnadsnämnden skriva ut ett startbesked.

Enkla ärenden

I enkla ärenden kan byggnadsnämnden besluta att det inte krävs något tekniskt samråd eller kontrollansvarig utan startbesked kan ges direkt, det är dock viktigt att poängtera att det tar 3 veckor från bygglovsbeslutet innan lovet vinner laga kraft.

Mätverksamheten består främst av utsättning av byggnader i samband med bygglov, där byggnadsnämnden bistår med utsättningstjänst.

Förutom de traditionella redskapen, måttband, vinkelprisma och avvägningsinstrument, har mätenheten GPS-utrustning till sitt förfogande för noggranna inmätningar och utsättningar i plan och höjd.

Stomnätet i kommunen består av mer än tusen polygonpunkter och triangelpunkter i tre olika klassificeringar, 1:a, 2:a och 3:e ordningen, som anger vilken mätklass (noggrannhet) de olika punkterna tillhör.

När kan jag få slutbesked?

En byggnation får inte börja användas innan byggnadsnämnden skrivit ut slutbesked.

När bygget är färdigt får du kontakta byggnadsnämnden som då åker ut och gör slutsyn och i de fall det behövs (gäller ej enkla ärenden) ha ett slutsamråd.

Innan slutsamråd ska kontrollplan vara ifylld och överlämnas till byggnadsnämnden. Bygget ska vara helt färdigt och de intyg som man har krävt i startbesked och tekniskt samråd ska redovisas.
Vid slutsamråd ska den kontrollansvarige också överlämna ett utlåtande över bygget med redovisning av platsbesök och iaktagelser under hela byggtiden.

Sidan uppdaterad: 2023-10-04