Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillsyn av hissar, liftar och ventilation

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn av hissar, liftar och ventilationsanläggningar.

Hissar, liftar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas regelbundet. Den som äger fastigheten eller anläggningen ska se till att besiktningen sker. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

I vår kommun finns stora skidananläggningar som använder sig av motordrivna skidliftar och att de är säkra är oerhört viktigt.

Om en hiss blir underkänd

Om en hiss blir underkänd vid en besiktning skickar besiktningsorganet en kopia till byggnadsnämnden som skickar ett föreläggande till fastighetsägaren om att denne ska vidta åtgärder alternativt förbjuder användning av hissen eller liften.

Besiktningsintervall

För personhissar och liftar är normalt besiktningsintervallet ett (1) år. För andra motordrivna anordningar t.ex. portar, traverser etc kan intervallen variera.

Besiktningen ska utföras av ett s.k. ackkrediterat företag.

Besiktningsskylt ska vara uppsatt på väl synliga plats så allmänheten ska kunna se om anordningen är besiktigad och godkänd.

När krävs anmälan vid ändring

Avsevärd förändring av hissar och liftar kräver att en anmälan till byggnadsnämnden innan åtgärden utförs.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innebär att funktionen hos en byggnads ventilationssystem ska kontolleras regelbundet. I kontrollen testas ventilationssystemets funktion och kvalitet.

Ett väl fungerande ventilationssystem är en förutsättning för ett gott inomhusklimat.

Byggnadsnämnden har ansvar över att kontrollera så att fastighetsägaren utför den lagstadgade kontrollen. Efter utförd och godkänd obligatorisk ventilationkontroll ska
besiktningsprotokoll och kontrollintyg lämnas till Stadsbyggnadskontoret. Kontrollintyget ska finnas tillgängligt och väl anslaget i fastigheten så att hyresgäster och/eller andra berörda kan ta del av informationen

Om kontrollen inte genomförs kan byggnadsnämnden ålägga fastighetsägaren vite.

Fastighetsägaren är skyldig att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs regelbundet med tidsintervall enligt tabell nedan:

Fastlagda besiktningsintervall

  • ​Daghem, skolor, vårdlokaler oavsett ventilationssystem, 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation, 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation, 6 år

Undantag från OVK

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. För en- och tvåbostadshus med värmeåtervinning ska en funktionskontroll göras när systemet installeras. Någon återkommande besiktning krävs ej.

Kravet på funktionskontroll gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring.

Sidan uppdaterad: 2023-04-11