• Kontakt

Stötens camping

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig fritidsbebyggelse inom fastigheten Transtrands Kronopark 1:297 för att förbättra boendestandarden i lägenheterna. Området ligger inom översiktsplanens område A18 Granfjällsstöten och en ny fördjupad översiktsplan håller på att tas fram. Stöten-området har idag en tillräcklig vattenförsörjning men en utbyggnad som möjliggör ökat antal bäddar bör undvikas då vattenförsörjning till dessa inte har säkerställts ännu. Gällande detaljplan vann laga kraft 1985 och genomförandetiden har gått ut. Byggrätten inom området föreslås öka från dagens 1320m2 till 1700m2 vilket innebär en mindre ökning per lägenhet. Därtill föreslås en egenskapsgräns upphävas då utbyggnad redan skett på prickmark.

Antagen: BN 2014-10-22 § 80

Laga kraft: 2014-11-18

Antagen detaljplan består av följande handling:

Plankarta Pdf, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2015-03-02 av