Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kostnader

Du som ansöker om planläggning ska betala planavgift till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Avgiften ska motsvara byggnadsnämndens självkostnader för att handlägga och eventuellt upprätta planen.

Kostnaden är reglerad beroende på ärendets kompelexitet, om kommunen enbart handlägger detaljplanen eller även upprättar detaljplanen. Tabellerna är i fem nivåer, där varje nivå är kopplad till en uppskattad tidsåtgång.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att  timtaxan är indexreglerad till 2% av ett prisbasbelopp. 2024 års prisbasbelopp är 57 300 kr. Efter avrundning till närmaste tiotal enligt samma beslut gör att timtaxan är :  1 150 kr /timmen.

Planbesked

Ansökan om att få ta fram en detaljplan görs genom ett planbesked. Kostnaden för granskning av planbeskedet debiteras efter att miljö-och stadsbyggnadsnämnden tagit beslut i ärendet. En kostnad debiteras även för negativt beslut.

                                                                                                                  


Avgift planbesked        


 Timmar


 1  Mycket enkelt planärendeLiten planproblematik, begränsad yta, få sakägare   5  2


Enkelt planärende

Begränsad problematik, begränsad sakägarkrets


   8 3Normalt planärendeNormal omfattning, ej alltför stort område eller sakägarkrets. 11 4


Komplext ärende

Omfattande planproblematik, och/ellr omfattande sakägarkrets.


 13 5Mycket komplext ärendeSärskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar.


 19


 6


Avslag


 

  5

Handläggning av detaljplan

Kostnaden för handlägga planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Om detaljplanearbetet inleds med ett detaljplaneprogram tillkommer kostnader.

Ett planavtal upprättas efter att beslut om att påbörja detaljplanearbete tagits och koncept till planhandlingar inkommit. I planavtalet fastställs kostnaderna för planarbetet.

Ärenden som är svårbedömda kan debiteras löpande enligt gällande timtaxa.Planändringar i form av tillägg till planbestämmelser samt upphävande av detaljplaner bör i allmänhet bedömas som de enklare ärendetyperna.

Tillkommer gör även kostnader för konsult som du anlitar för upprättande av planhandlingar.

De handlingar som exploatören ska till handhålla och bekosta är följande:

 1 ) Programhandlingar (kan i många fall avvaras)

 2 ) Samrådshandlingar

- detaljplanekarta med bestämmelser

- ev. illustrationskarta

- planbeskrivning

- VA-karta

- grundkarta

- fastighetsförteckning

- ev. övriga utredningar, t.ex. naturvärdesinventering, geoteknisk utredning m.m.

- miljökonsekvensbedömning (MKB). Kan i många fall avvaras, inverkan på miljön beskrivs i stället i planbeskrivningen.

 3 ) Granskningsshandlingar (enligt punkt 2 ovan)

- vid behov arbetsunderlag för utlåtande

 4 ) Antagandehandlingar (enligt punkt 2 ovan)

Där betydande miljöpåverkan bedöms föreligga, dvs där miljöbedömning/MKB erfordras, tillkommer avgift för handläggning motsvarande mellan 10 timmar (mindre komplicerad MKB) och 20 timmar (omfattande MKB).

Utöver nedanstående kostnader debiteras även för annonsering, större kopieringar, arkivhandlingar, ev. lokalhyror och dylikt.

Om exploatören önskar kan kommunen upprätta fastighetsförteckning enligt gällande timtaxa med en lägsta avgift om 2000kr.

Avgift handläggning

Klass

Komplexitet


 Timmar


 1  Mycket enkelt planärendeLiten planproblematik, begränsad yta, få sakägare 25 2


Enkelt planärende

Begränsad problematik, begränsad sakägarkrets


   45 3Normalt planärendeNormal omfattning, ej alltför stort område eller sakägarkrets. 70 4


Komplext ärende

Omfattande planproblematik, och/ellr omfattande sakägarkrets.


 90 5Mycket komplext ärendeSärskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar.


 140

Upprättande av detaljplan

Kommunen kan även upprätta detaljplanen och ta fram alla planhandlingar åt exploatören. Det är samma regler och handlingar som krävs som vid handläggning av detaljplaner. Men kommunens egna planarkitekter upprättar planhandlingarna istället för en konsult.

Kommunen ska tillhandahålla följande handlingar:


1 ) Samrådshandlingar

- detaljplanekarta med bestämmelser

- ev. illustrationskarta

- planbeskrivning

- fastighetsförteckning

2 ) Granskningsshandlingar (enligt punkt 2 ovan)

3 ) Antagandehandlingar (enligt punkt 2 ovan)

Handlingar som inte ingår i nedanstående taxa:

- programhandlingar (kan i vissa fall avvaras)

- miljökonsekvensbedömning (MKB). Kan i många fall avvaras, inverkan på miljön beskrivs i stället i planbeskrivningen.

- VA-karta

- grundkarta

- ev. övriga utredningar, t.ex. naturvärdesinventering, geoteknisk utredning m.m.

- vid behov arbetsunderlag för samrådsredogörelse

- vid behov arbetsunderlag för utlåtande

Utöver nedanstående kostnader debiteras även för annonsering,arkivhandlingar och eventuella lokal hyror vid tex samråd .

Avgift för upprättande av detaljplan ( inklusive handläggning)

Klass

Komplexitet


 Timmar


 1  Mycket enkelt planärendeLiten planproblematik, begränsad yta, få sakägare50 2


Enkelt planärende

Begränsad problematik, begränsad sakägarkrets


   100 3Normalt planärendeNormal omfattning, ej alltför stort område eller sakägarkrets. 150 4


Komplext ärende

Omfattande planproblematik, och/ellr omfattande sakägarkrets.


 190 5Mycket komplext ärendeSärskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar.


Löpande enligt timtaxa

Planprogram

Vissa större och mer komplexa detaljplaner inleds med ett planprogram som första steg. Kommunen handlägger och kan även upprätta planprogram till en extra timkostnad utöver ovanstående tabeller.

Timkostanden för handläggning av planprogram är mellan 4 -14 timmar beroende på detaljplanens komplexitet. Upprättande av planprogram ( inklusive handläggning ) är mellan 10 -70 timmar.

Sidan uppdaterad: 2024-01-01