Logotyp för Malung-Sälens kommun

Detaljplanering

Detaljplaner reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. I kommunen finns ca 400 detaljplaner, de flesta antingen i Malungs tätort eller i Sälenfjällen.

Detaljplaner reglerar hur marken och vattnet får användas. Detaljplaner kan också reglera till exempel hur stort hus du får bygga på din fastighet och var på fastigheten du får bygga det. Om du planerar en byggnation kontakta Stadsbyggnadskontoret för ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som i så fall gäller där.

Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och den är juridiskt bindande. Detaljplanerna är ett underlag till exempel för bygglov. Till detaljplanen finns en genomförandetid inom vilken du är garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser.

Detaljplanen gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan.

En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar vad som är tillåtet att bygga och driva med mera i området, och en planbeskrivning, som ytterligare förklarar planen. Detaljplanen styr bland annat bygglov.

En detaljplan består av

Plankarta med bestämmelser: Reglerar markanvändningen inom området och ger såväl rättigheter som begränsningar.
Planbeskrivning: Redovisar planens syften, förutsättningar och förslag.

Till detaljplaner gjorda före 2 maj 2011 finns även
Genomförandebeskrivning: Redovisar de åtgärder som ska tas för att planen ska kunna genomföras.

Utöver dessa handlingar kan det till detaljplanen även finnas en illustrationskarta, miljökonsekvensbeskrivning, VA-karta eller gestaltningsprogram

20 Juni 2024