Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Myrflogården, Mornäs 16:71.

Planområdet är beläget på Flatfjällets nedre västsluttning vid korningen mellan Flatfjällsvägen och Mornäsvägen.

Planförslagets huvudsakliga syfte är att ändra användningen så att den befintliga bebyggelsen legaliseras samt möjliggöra byggnation av ytterligare ett fritidshus. Fastigheten avses kunna delas upp i tre fastigheter.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-06-18

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-07-24

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

VA-planPDF

 

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2020-08-11 av