• Kontakt

Kvartersindelning Timmerbyn Norr

I dagsläget råder en efterfrågan på enskilt ägande i såväl privat fastighet som bostadsrätt. Planändringen medger en ökad flexibilitet för att kunna erbjuda både enskilda och gemensamma tomter inom Timmerbyområdet.

Planändringen syftar till att möjliggöra att fastigheter som är planlagda som kvarter för bostadsändamål samt till mindre del handel (BH) inom gällande detaljplan för Timmerbyn, tillåts få en förändrad fastighetsindelning så att flera fastigheter kan styckas av i området. Den föreslagna nya fastighetsindelningen framgår av illustration på plankartan.


Plannförslaget vann laga kraft 2016-06-20.


Plankarta Pdf, 995.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 67.2 kB.


Sidan uppdaterad 2016-10-25 av