Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kullen &Backen -Transtrands Kronopark 1:427

Planområdet är beläget ca 200 meter väster om Stöten centrum. Syftet med ändringen är att möjliggöra för uppförande av en hotellbyggnad inom hela fastigheten. Planändringen medför att kvarteret erhåller en byggrätt på 2600 m2 bruttoarea och 910 m2 byggnadsarea. Högsta byggandshöjd höjs från 7,5 meter till 10 meter för att möjliggöra souterrängplan.

Detaljplanen antogs av BN § 86 - 2018-09-27

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2108-10-22

 

Plankarta m planbeskrivningPDF


Utlåtande (där vi bemöter yttranden från samråd och granskning) samt fastighetsförteckning finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

 

 

Sidan uppdaterad 2018-10-22 av