• Kontakt

Gullbrändan, Kläppen

I Kläppen pågår nu expansionsplaner. Tanken är att den befintliga grusparkeringen i anslutning till Tranantorget ska omvandlas till ett område för fritidsbebyggelse, hotell, handel och service. Området ska byggas med en bykaraktär.

Området är beläget i anslutning till Tranantorget vilket är en del av Kläppen skidanläggning.

Planförslaget syftar till att skapa ny fritidsbebyggelse med olika boendeformer, viss del handel och service. Området ska ha en bykaraktär. Både Tranantorget samt det område som kallas Gullbrändan, vilket idag är en grusplan, ska få en ny bebyggelse. Förutom huslängor för boende och service samt hotellbyggnad planeras en ny byggnad med mer arkitektonisk särprägel. Denna byggnad ska vara en samlingslokal där olika events kan äga rum.

Totalt kommer 1880 nya bäddar att skapas. Detta omfattande exploateringsprojekt avser löpa över ett antal år och planen är också uppdelad i olika delar, där en första del kan byggas med viss modifiering av dagens befintliga vattenkapacitet, medan en andra del kan byggas ut först när ett nytt vattenförsörjningssystem är utbyggt.

Planförslaget har varit utställt för samråd 1 april- 15 maj 2015. Synpunkter som kom in under samrådet har lett till att planen har uppdaterats rittekniskt för att överrensstämma med Boverkets allmänna råd om planbestämmelser. Dessutom har del 3, vilket omfattar ett område för drift av verksamheten med huvudsakligen pistmaskinsgarage, blivit något modifierat för att skapa en viss buffertzon till grannar. Efter samrådet har exploatören tittat på alternativet att införa en gondolbana som löper genom planområdet. P.g.a. detta har ett N1-område, d.v.s friluftsområde med tillhörande anläggningar, införts i planen.


Planförslaget har vunnit laga kraft 2016-03-17.

Plankarta Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (inte uppdaterats sedan samrådet)

VA-utredning Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-kartor Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Pdf, 504 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2016-10-25 av