• Kontakt

Registrering

Om du vill starta eller driva en livsmedelsverksamhet måste den registreras hos Miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan du öppnar eller påbörjar verksamheten.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och kan drivas med eller utan vinstintresse. Avgörande är om det kontinuerligt sker ett utsläppande av livsmedel på marknaden.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan, från jord till bord, det vill säga från primärproducenter, exempelvis ett lantbruksföretag som odlar olika grödor, till en restaurang eller butik.

Det finns vissa undantag från kravet på registrering, läs mer till höger under "Tillfälliga verksamheter".

Registrering

För att bedriva livsmedelsverksamhet måste verksamheten vara registrerad innan du öppnar eller påbörjar verksamheten. Har verksamheten egen dricksvattenanläggning måste även det registreras.

Registreringen är en enkel process där du via en blankett anmäler till miljökontoret att du ska starta en verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till nämnden.

Att påbörja livsmedelsverksamhet utan att först registrera sig är åtalbart som brott mot livsmedelslagen.

Vilka regler gäller för livsmedelsföretag?

Nästan alla regler på livsmedelsområdet har EU-bakgrund, det vill säga de är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Det innebär att lagstiftning i princip är densamma i Sverige som i exempelvis Slovenien eller Italien.

Reglerna är inriktade på mål som ska uppnås och går inte in på detaljer. Reglerna är flexibla. Det betyder att de i många fall ger företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. Det är dock alltid livsmedelsföretagarna som har ansvaret för att de livsmedel de exempelvis producerar, säljer eller transporterar är säkra. Företagen måste också kunna visa att de lösningar de väljer innebär att målen med lagstiftningen uppfylls.

>> Mer om lagstiftning och hur livsmedelskontroll går till hos Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd och anmälningar

Det är inte bara livsmedelslagstiftningen som ställer krav på dig som ska starta eller driver ett företag.

Webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats. innehåller värdefull information om start av företag. Sidan är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Där finns information, användbara verktyg för att hitta tillstånd, rådgivare, e-tjänster med mera. Du kan även göra din egen checklista.

Sidan uppdaterad 2021-10-27 av