Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Registrering

Om du vill starta eller driva en livsmedelsverksamhet måste den registreras hos Miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan du öppnar eller påbörjar verksamheten.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och kan drivas med eller utan vinstintresse. Avgörande är om det kontinuerligt sker ett utsläppande av livsmedel på marknaden.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan, från jord till bord, det vill säga från primärproducenter, exempelvis ett lantbruksföretag som odlar olika grödor, till en restaurang eller butik.

Registrering

För att bedriva livsmedelsverksamhet måste verksamheten vara registrerad innan du öppnar eller påbörjar verksamheten. Har verksamheten egen dricksvattenanläggning måste även det registreras separat.

Registreringen sker via en blankett Pdf, 174.4 kB. som skickas in till Miljökontoret. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till nämnden.

Om verksamheten startar innan du gör en anmälan om registrering eller godkännandet är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, alltså en straffavgift.

Vilka regler gäller för livsmedelsföretag?

Nästan alla regler på livsmedelsområdet har EU-bakgrund, det vill säga de är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Det innebär att lagstiftning i princip är densamma i Sverige som i exempelvis Slovenien eller Italien.

Reglerna är inriktade på mål som ska uppnås och går inte in på detaljer. Reglerna är flexibla. Det betyder att de i många fall ger företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. Det är dock alltid livsmedelsföretagarna som har ansvaret för att de livsmedel de producerar, säljer eller transporterar är säkra. Företagen måste också kunna visa att de lösningar de väljer innebär att målen med lagstiftningen uppfylls.

Mer om lagstiftning och hur livsmedelskontroll går till hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd och anmälningar

Det är inte bara livsmedelslagstiftningen som ställer krav på dig som ska starta eller driver ett företag.

Webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats. innehåller värdefull information om start av företag. Sidan är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Där finns information, användbara verktyg för att hitta tillstånd, rådgivare, e-tjänster med mera.

Riskklassning

Baserat på din livsmedelshantering görs en riskklassning. Denna avgör hur ofta din verksamhet ska kontrolleras och vilken årlig avgift du ska betala för kontrollen.

Ny riskklassningsmodell

Från och med 2024 kommer kontrollmyndigheterna att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll livsmedelsföretag ska få. Under 2023 kommer Miljökontoret att påbörja arbetet med att klassa om redan verksamma livsmedelsföretag och beräkna hur mycket kontroll dessa ska få varje år från och med 2024. Mer information om detta kommer längre fram.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen efterhandsdebitering för alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort kontrollen hos dig. Debitering sker utifrån den kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket, administration, registerhållning och annat förarbete.

Sidan uppdaterad: 2023-08-25