Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vatten- och avloppsplan

Syftet med VA-planen är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bl.a. var kommunen kommer bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Detta är en VA-plan

En VA-plan inkluderar hela kommunen och behandlar den kommunala anläggningen, planerad utbyggnad samt de områden som har enskilt vatten och/eller avlopp.

En kommun har många roller i VA-sammanhang, till exempel tillsyn av enskilda avlopp, drift och utbyggnad av den kommunala anläggningen, beviljande av bygglov med mera. Lagen ställer höga krav på kommunen att ordna med kommunalt VA till områden som idag inte är anslutna. Samtidigt är tillgång till vatten- och avlopp en förutsättning för att utveckla kommunen i framtiden. Men det är viktigt att utbyggnaden sker där det ger störst nytta och att den utförs till lägsta möjliga kostnad.

För den som äger eller tänkt köpa ett hus är det viktigt att veta om det är aktuellt att lägga nytt avlopp, gräva en ny brunn eller om det blir kommunalt VA inom kort. Med en VA-plan kan kommunen lämna besked i dessa frågor och på så sätt vet stugägaren, företagaren och kommuninvånaren vad som kan förväntas gällande vatten och avloppsförsörjningen i olika områden i framtiden.

Områden som förses med kommunalt VA

Lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ställer krav på landets kommuner att ordna med kommunalt VA om det behövs för skydd av miljön eller människors hälsa. Tidigare lagstiftning hade endast fokus på skydd av människors hälsa, men med den nya lagen skärptes kraven på kommunerna att ordna med kommunalt VA.

För att kommunen ska vara skyldig att ordna med kommunalt VA krävs att det förekommer ”ett större sammanhang” samt att det behövs av miljö-, hälsoskäl eller både och. ”Ett större sammanhang” tolkas som att det krävs ett antal befintliga eller kommande fastigheter/hus som ligger intill varandra. Om förutsättningarna (större sammanhang + miljö/hälsa) är uppfyllda är kommunen skyldig att ordna med VA-försörjningen genom att upprätta ett kommunalt verksamhetsområde. Kommunen kan alltså inte välja bort det för att kommunen och eller de boende, av någon anledning, inte anser att det är lämpligt med kommunalt VA.

Länsstyrelsen utövar tillsyn enligt vattentjänstlagen och kan ålägga kommunen att ordna med kommunalt VA i områden där det idag saknas om de anser att kommunen inte uppfyller sina skyldigheter.

Inom ramen för arbetet med VA-planen identifieras vilka grupper av fastigheter/hus som bedöms utgöra ”ett större sammanhang”. Därefter bedöms behovet av en kommunal VA-lösning samt möjligheten att ordna kommunalt VA för respektive område.

Behovet bedöms utifrån hur troligt det är att VA-försörjningen långsiktigt kan ske i enskild regi i framtiden. Faktorer som inkluderas är, framtida bebyggelsetryck, berggrund, jordart, närhet till vatten, avstånd till grannens brunn/avlopp, risk för förorening av enskilda brunnar, vattenförekomster, känslighet med mera. Möjligheten är en (ekonomisk) bedömning av hur lätt/svårt det är att ordna med kommunalt VA till ett specifikt område.

Bedömningen av behov och möjlighet ligger sedan till grund för en utbyggnadsplan för kommunalt VA som avgör vilka områden som kommer att förses med kommunalt VA och när. Samtidigt avgörs vilka områden som kommer att ha enskild försörjning i framtiden.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17