Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stjärnvägen Öster

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostäder och handel mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Bebyggelsen omges av naturstråk och lokalgator genom planområdet.

I norr gränsar detaljplanen till Fjällvägen och i söder till befintlig bebyggelse. Väster om planområdet ligger en verksamhetsanläggning med bland annat ett ställverk. I öster angränsar planen till Kalvtjärnsvägen.

Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Stjärnvägen dras om inom plankartans sträckning för att möjliggöra för ny bebyggelse på båda sidor om vägen. Inom området finns en befintlig bostadsfastighet som bevarar samma planbestämmelser som gällande detaljplan för området redogör. Angöring till området kommer ske från Stjärnvägen.

Detaljplanen antogs av KF*: 2023-10-30 §127

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023-12-01

*Kommunfullmäktige

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 5.4 MB.

Illustrationskarta Pdf, 16.6 MB.


Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterad: 2023-12-04