Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Öjesgården, Grimsmyrheden 8:18

Miljö-och-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2022-04-07 §40, att anta Detaljplan för Öjesgården, Malung – Sälens kommun.

Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2022-04-13.

Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

Eller med e-post:

plan@malung-salen.se

Detaljplanen antogs av MSN*: 2022-04-07

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-05-05

Plankarta Pdf, 115.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 170 kB.

Utlåtandet där alla yttranden ifrån samråd och granskningen bemöts, finns tillgängligt efter förfrågan på: plan@malung-salen.se

MSN*= Miljö-& Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-05-11