Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Här sammanfattas nämndernas huvudsakliga ansvarsområden.

 • gemensam kommunadministration
 • ekonomi
 • personalfrågor
 • näringsliv/sysselsättning
 • IT
 • kommunikation och infrastruktur
 • mark och bostäder
 • konsumentfrågor
 • fritidsfrågor
 • gator/vägar
 • information
 • bostadsanpassning

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasium
 • fritidshem
 • musikskola
 • vuxenutbildning
 • integration

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare för mandatperioden 2019-2022. Nämnden har ett arbetsutskott som sammanträder fjorton dagar före nämndens sammanträde som är elva gånger per år.

Ledamöter

Ersättare

Sofia Söderström (S) ordförande
Tel. 0280-186 66
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Bo Olsson (S)

Erik Gustafsson (M) vice ordförande
Tel. 070-526 48 88
erik.gustafsson@malung-salen.se

Lilian Olsson (S)

Bengt Nilsson (S)

Birgitta Örjas (S)

Ulla-Britt Fahlström (S)

Anneli Johansson Tauni (S)

Torbjörn Korssell (S)

Tord Bergqvist (C)

Agneta Åhs-Sivertsen (C)

 Thomas Ericsson (L)

Jessica Hellström (L)

Sören Bjurström (M)

Elenor Svensk (M)

Jörgen Lind (M)

Natalie Karelius (SD)

Andreas Niss (SD)


 • kulturfrågor
 • biblioteksverksamheten

För mandatperioden 2019-2022 består nämnden av nio ledamöter, som sammanträder ungefär en gång i månaden.
Här ingår biblioteksverksamhet, allmänkulturella verksamheter, lokala föreningslivet, fritidsverksamhet, fritidsgårdar och kulturskola.

Åsa Hedlöf (S) ordförande

Elenor Svensk (M) vice ordförande

Margareta Momqvist (S)

Torbjörn Korssell (S)

Mats-Olof Olsson (S)

Camilla Nygård Eriksson (S)

Martina Elfström (L)

Erik Gustafsson (M)

Anders Rosén (SD)

Ersättare

Artem Adylev (S)

Ronny Larsson (S)

Lilian Olsson (S)

Bengt Albertsson (S)

Patricia Ivarsson (S)

Margareta Steen (C)

Fredrik Vikman (M)

Ås Per Levin (M)

Andreas Möllenberg (SD)

 • planfrågor
 • bebyggelsefrågor
 • byggnadslov
 • miljöskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedel

Erik Andersson (C) ordförande
Mobil: 070-603 99 88
erik.andersson@malung-salen.se

Jörgen Lind (M) vice ordförande
Mobil: 070-714 90 50
jorgen.lind@malung-salen.se

Lars-Göran Gustavsson (S)

Ronny Sandin (S)

Lars Nyman (S)

Håkan Oskarsson (S)

Monica Landström (S)

Lars Gudmundsson (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Ersättare

Anders Westerlund (C)

Ulf Andersson (M)

Hi Karin Eriksson (S)

Helge Klar (S)

Jan Jespersen (S)

Rolf Karlsson (S)

Lars Henriksson (L)

Sören Bjurström (M)

Andreas Niss (SD)

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare under mandatperioden 2019-2022.


Kjell Jansson (S) ordförande
Tel. 070-660 83 70
kjell.jansson@malung-salen.se

Ulf Andersson (M) vice ordförande
Tel: 070-395 26 24
ulf.andersson@malung-salen.se

Håkan Oskarsson (S)


Ersättare


Bengt Nilsson (S)

Monica Landström (S)

Sören Bjurström (M)


 • äldre- och handikappomsorg
 • hemtjänst
 • individ- och familjeomsorg

Socialnämnden har nio ledamöter. Nämnden är politiskt vald med en majoritet av (S), (C) och (L).

Socialnämndens ansvarsområde omfattar bl.a. insatser för äldre och för människor med funktionshinder. Ansvaret omfattar bl. a. stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsansvar.

Socialt riktade insatser ingår också i socialnämndens ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Carina Albertsson (S), ordförande
Tel. 0280-186 69
carina.albertsson@malung-salen.se

Brita Sohlin (M), vice ordförande
Tel. 070-650 84 14
brita.sohlin@malung-salen.se

Jörgen Norén (S)​

Birgitta Örjas (S)

Lena Aune (S)

Birgit Gotthardsdotter Wikström (C)

Jessica Hellström (L)

Kristina Bäckman (M)

Anders Rosén (SD)

Ersättare

Lilian Olsson (S)

Bengt Albertsson (S)

Ida Holland (S)

Ann-Mari Pettersson (S)

Jonas Jonsson (C)

Thomas Ericsson (L)

Sören Bjurström (M)

Ulf Andersson (M)

Andreas Möllenberg (SD)

 • organisation och genomförande av allmänna val
 • folkomröstningar

I valnämndens uppdrag ingår även frågor om likabehandling och demokrati.

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och på kommunens bekostnad genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet.

Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar, till exempel att:

• Vallokaler ska finnas och människor ska veta var vallokalen är, både på valdagen och under förtidsröstningen;
• Röstsedlar ska finnas utlagda det ska finnas särskilt utsedda personer som tar emot rösterna;
• Rösterna ska skickas in till dem som räknar dem.

Normalt sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. De är även ansvariga för tryckning och distribution av valsedlar, information med mera. Valmyndigheten har även statistik över tidigare val, bland annat valdeltagande och mandatfördelning.

Ronny Larsson (S), ordförande
ronny.larsson@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M), vice ordförande
erik.gustafsson@malung-salen.se

Lars Nyman (S)

Ann-Marie Pettersson (S)

Bengt Vickes (C)

Rune Högberg (L)

Mats Larsson (-)

Anna-Maria Busk (V)

Claes Ahlén (LPO)

Ersättare

Annelie Johansson Tauni (S)

Karin Eriksson (S)

Karl Holland (S)

Sven-Olof Halvarsson-Lill (C)

Ulla Matsson (L)

Johannes Jonsson (SD)

Mikael Östling (M)

Lars-Erik Bech (V)

Tomas Isaksson (LPO)

Överförmyndaren arbetar med att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare.

Överförmyndaren ansvarar även för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarverksamheten är en del av kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag. Vid Malung-Sälens kommun finns en överförmyndare och en ersättare samt handläggare.

Överförmyndare
Åsa Hedlöf

Sidan uppdaterad: 2022-04-28