Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Här sammanfattas nämndernas huvudsakliga ansvarsområden, ledamöter och ersättare från 1 januari 2023:

 • gemensam kommunadministration
 • ekonomi
 • personalfrågor
 • näringsliv/sysselsättning
 • IT
 • kommunikation och infrastruktur
 • mark och bostäder
 • konsumentfrågor
 • gator/vägar
 • information
 • bostadsanpassning
Kommunstyrelsen

KS består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter


Hans Unander (S) ordförande
Tel. 070-686 18 10
hans.unander@malung-salen.se

Mikael Östling (M) 1:e vice ordförande
Tel. 0280-181 31
mikael.ostling@malung-salen.se

Anders Rosén (SD) 2:e vice ordförande
Tel. 0280-181 98
anders.rosen@malung-salen.se

Sofia Söderström (S)

Carina Albertsson (S)

Lilian Olsson (S)

Erik Gustafsson (M)

Brita Sohlin (M)

Thomas Ericsson (L)

Johannes Jonsson (SD)

Arne Söderbäck (Lpo)


Ersättare


Maths Cargård (S)

Birgitta Örjas (S)

Artem Adylev (S)

Bengt Nilsson (S)

Ulf Andersson (M)

Eleonor Svensk (M)

Jörgen Lind (M)

Mikael Palm (SD)

Lena Olsson (V)

Andreas Möllenberg (SD)

Tomas Isaksson (Lpo)


 • förskola och fritidshem
 • grundskola
 • gymnasium
 • fritidshem
 • vuxenutbildning
 • integration

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas i kommunens alla förskolor, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklasser, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt särskola.

Barn- och utbildningsnämnden

BUN består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter


Erik Gustafsson (M) ordförande
Tel. 0280-186 66
erik.gustafsson@malung-salen.se

Agneta Åhs-Sivertsen (C) 1:e vice ordförande
Tel. 072-167 34 19
agneta.ahssivertsen@malung-salen.se

Bengt Nilsson (S)

Ulla-Britt Fahlström (S)

Torbjörn Korsell (S)

Eleonor Svensk (M)

Helle Westman (M)

Katarina Larsson (SD)

Mathias Jonasson (Lpo)


Ersättare


Bo Olsson (S)

Birgitta Örjas (S)

Anneli Johansson-Tauni (S)

Gunnar Nilsson (M)

Brita Sohlin (M)

Kristina Bäckman (M)

Olof Larsson (SD)

Håkan Gossas (Lpo)

Karin Ek-Lissbol (V)


 • kulturfrågor
 • biblioteksverksamheten

Här ingår biblioteksverksamhet, allmänkulturella verksamheter, lokala föreningslivet, fritidsverksamhet, fritidsgårdar och kulturskola.

Kultur- och fritidsnämnden

KFN består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter


Åsa Hedlöf (S) ordförande
Tel. 070-320 70 77
asa.hedlof@malung-salen.se

May Larsson (Lpo) vice ordförande
Tel.
may.larsson@malung-salen.se

Sofia Söderström (S)

Artem Adylev (S)

Eleonor Svensk (M)

Martin Cargerman (M)

Erik Gustafsson (M)

Per-Gunnar Engemoen (SD)

Lars-Erik Bech (V)


Ersättare


Torbjörn Korsell (S)

Bengt Olsson (S)

Lilian Olsson (S)

Martin Cargerman (M)

Jörgen Lind (M)

Brita Sohlin (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Katrin Halvarsson (C)

Rebecka Larsson (Lpo)


 • planfrågor
 • bebyggelsefrågor
 • byggnadslov
 • miljöskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedel
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

MSN består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter


Jörgen Lind (M) ordförande
Tel. 070-714 90 50
jorgen.lind@malung-salen.se

Andreas Möllenberg (SD) vice ordförande
Tel.
andreas.mollenberg@malung-salen.se

Lars Gudmundsson (M)

Fredrik Sköldin (M)

Lars-Göran Gustafsson (S)

Lars Nyman (S)

Helge Klar (S)

Anders Westerlund (C)

Tomas Isaksson (Lpo)


Ersättare


Ulf Andersson (M)
Tel. 070-395 26 24

Mattias Johansson (M)

Sören Bjurström (M)

Monica Landström (S)

Håkan Oskarsson (S)

Elin Sandgren (S)

Lars Magnusson (SD)

Thomas Ericsson (L)

Peter Melin (Lpo)Räddningnämnden

RN består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter


Kjell Jansson (S) ordförande
Tel. 070-660 83 70
kjell.jansson@malung-salen.se

Mikael Palm (SD) vice ordförande
Tel. 072-534 47 66
mikael.palm@malung-salen.se

Monica Landström (S)

Ulf Andersson (M)

Ola Rosén (M)


Ersättare


Håkan Oskarsson (S)

Lars-Göran Gustafsson (S)

Gunnar Nilsson (M)

Erik Gustafsson (M)

Hans Larsson (SD)


 • Organisation och genomförande av allmänna val och folkomröstningar

I valnämndens uppdrag ingår även frågor om likabehandling och demokrati.

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och på kommunens bekostnad genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet.

Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar, till exempel att:

 • Vallokaler ska finnas och människor ska veta var vallokalen är, både på valdagen och under förtidsröstningen
 • Röstsedlar ska finnas utlagda det ska finnas särskilt utsedda personer som tar emot rösterna
 • Rösterna ska skickas in till dem som räknar dem

Normalt sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Valnämnden

VN består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter

 

Ronny Larsson (S) ordförande
Tel. 070-6329287
ronny.larsson@malung-salen.se


Tomas Isaksson (Lpo) vice ordförande
Tel. 070-5524474
tomas.isaksson@malung-salen.se

Mattias Johansson (M)

Brita Sohlin (M)

Maths Cargård (S)

Bengt Nilsson (S)

Johannes Jonsson (SD)

Mikael Östling (M)

Maria van Beek (C)

Rune Högberg (L)

Anna-Maria Busk (V)


Ersättare


Erik Gustafsson (M)

Jörgen Lind (M)

Mikael Östling (M)

Camilla Nygård-Eriksson (S)

Birgitta Örjas (S)

Lars Nyman (S)

Per-Gunnar Engemoen (SD)

Lena Lilliér (Lpo)

Göran Tenn (C)

Thomas Ericsson (L)

Lars-Erik Bech (V)


 • äldre- och handikappomsorg
 • hemtjänst
 • individ- och familjeomsorg

Socialnämndens ansvarsområde omfattar bl.a. insatser för äldre och för människor med funktionshinder. Ansvaret omfattar bl. a. stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsansvar.

Socialt riktade insatser ingår också i socialnämndens ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Socialnämnden

SN består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter


Jörgen Norén (S) ordförande
Tel. 070-375 72 84
jorgen.noren@malung-salen.se

Brita Sohlin (M) 1:e vice ordförande
Tel. 070-650 84 14
brita.sohlin@malung-salen.se

Lars Magnusson (SD) 2:e vice ordförande
lars.magnusson@malung-salen.se

Lena Aune (S)

Håkan Oskarsson (S)

Ulf Andersson (M)

Ingela Östling (M)Tina Nordkvist (V)

Lena Lilliér (Lpo)


Ersättare


Annelie Johansson-Tauni (S)

Bengt Albertsson (S)

Anne-Marie Pettersson (S)

Ulf Andersson (M)

Sören Bjurström (M)

Filip Östensson (M)

Anders Rosén (SD)

Anna Persson (C)

Beppe Augustsson (Lpo)Krisledningsnämnden

Ledamöter


Hans Unander (S) ordförande 


Kjell Jansson (S) (Räddningsnämnden)

Mikael Östling (M)

Anders Rosén (SD)

Ersättare


Sofia Söderlund (S)

Mikael Palm (SD) (Räddningsnämnden)

Erik Gustafsson (M)

Arne Söderbäck (LPo)

Överförmyndaren arbetar med att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare.

Överförmyndaren ansvarar även för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarverksamheten är en del av kommunens obligatoriska uppgifter enligt lag. Vid Malung-Sälens kommun finns en överförmyndare och en ersättare samt handläggare.

Överförmyndare

Åsa Hedlöf (S) ordinarie överförmyndare
Tel. 0280-181 91 (telefontid mån-tis 9.00-11.00)
asa.hedlof@malung-salen.se

Nancy Isaksson (S) ersättare
nancy.isaksson@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-25