• Kontakt

Befintligt avlopp

I Malung-Sälens kommun finns flera tusen fastigheter med enskilt avlopp. Det pågår en inventering av de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen.

Arbetet med inventeringen prioriteras i områden där våra enskilda avlopp innebär en risk för människors hälsa eller för miljön. Enskilda avlopp som är underdimensionerade och gamla, har en nedsatt reningsfunktion. Detta innebär en risk för förorening av grundvatten och närliggande dricksvattenbrunnar.

Avloppens funktion kommer att bedömas vid inventeringen och de avlopp som inte uppfyller gällande krav kommer att följas upp med krav på åtgärder.

Du kan själv kontrollera om ditt avlopp uppfyller lagstiftningens krav på rening av avloppsvatten. På Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. finns en checklista som du kan använda dig av när du vill kontrollera funktionen.

Gällande regelverk

Fastigheter med indraget vatten ska ha en fungerande och godkänd avloppsanläggning som renar avloppsvattnet från näringsämnen, syreförbrukande ämnen och mikroorganismer (bakterier, parasiter och virus). Kraven på enskilda avloppsanläggningar regleras i Miljöbalken och dess förordningar. Kraven är lika för alla oberoende om det rör sig om ett permanentboende eller ett fritidshus.

I små stugor där vatten bärs in för tvätt och disk får vattnet även bäras ut (hällas ut på marken) och någon avloppsanläggning behöver inte installeras.

Om du har eget avloppssystem bör du se till att avloppsanläggningen lever upp till dagens krav och att anläggningen fungerar så att avloppsvattnet renas som det ska. Äldre infiltrationer som har lagts ner på ett korrekt sätt behöver renoveras efter ca 20 år: detta ska göras innan det blir stopp i infiltrationen.

Åtgärdande av röda och gula avlopp

Vet du om din avloppsanläggning är ett så kallad grönt, gult eller rött avlopp? Fastighetsägare med röda avlopp uppmanas i första hand, och med gula avlopp i andra hand, att åtgärda sina små avlopp. Enskilda avlopp utan tillräckligt bra rening bidrar till övergödningen i yt- och grundvatten. De utgör också en hälsorisk för oss människor eftersom avloppsvattnet riskerar att hamna i dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten från enskild brunn.

Man kan kontrollera om fastighetens avlopp är grönt, gult eller rött.

Ett rött avloppsstystem kan t.ex. bestå av en slamavskiljare och därefter sakna en efterföljande rening. Avloppsvattnet släpps direkt eller via ledning ut till ytvatten, dike eller dylikt vilket innebär en stor påverkan på människors hälsa och miljön. Åtgärdar du ditt bristfälliga avloppssystem så bidrar du till att minska spridning av virus, bakterier, näringsämnen och organiskt material som förorenar yt- och grundvatten. 

Exempel på gula avlopp kan vara äldre avlopp i behov av renovering, eller ett avlopp som är underdimensionerat för dagens användning och därmed inte klarar att rena vattnet i tillräckligt hög grad.

När man ska göra om en avloppsanläggning ska detta ansökas alternativt anmälas hos Miljönämnden (beror på vilken typ av anläggning som du planerar att bygga). Även när du tänker ändra en befintlig anläggning görs en miljöprövning. Mer information kan du läsa på sidan "Nytt avlopp".

Dispenser för slam-tömning

Uppehåll i hämtning av slam innebär att slamtömning inte sker och räknas som en tillfällig åtgärd, t ex vid utlandsvistelse, sjukdom, dödsbo eller om fastigheten är på gång att säljas. Uppehåll i hämtning kan beviljas som längst 3 år i taget och det krävs att bostaden inte nyttjas under en sammanhängande period av minst 1 år. Uppehåll i hämtning kan ges för slam från slamavskiljare eller sluten tank. Slamavskiljaren ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas.

Förlängt hämtningsintervall innebär att slamtömning sker men med längre tid mellan tömningarna än normalt. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas under förutsättning att slamavskiljare har låg belastning och att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det krävs även att slamavskiljaren är rätt dimensionerad. Tömning måste ske innan perioden inleds.

Förlängningen kan maximalt omfatta tömning vartannat år för anläggning med WC och vart fjärde år gällande anläggning med bad-, disk- och tvättvatten (”BDT”). Normalt intervall är tömning varje år för anläggning med WC och vart annat år gällande BDT-anläggning. Sluten tank töms minst vart tredje år, utan dispens, om inte anläggningens tillstånd anger annat. Kontakta VAMAS om nytt intervall önskas.

Miljönämnden tar ut en avgift för prövningen av dessa ansökningar enligt en taxa.

Sidan uppdaterad 2021-10-28 av