Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kullen& Backen - Transtrands kronopark 1:427

Planområdet är beläget ca 200 meter väster om Stöten centrum. Syftet med ändringen är att möjliggöra för uppförande av en hotellbyggnad inom hela fastigheten. Planändringen medför att kvarteret erhåller en byggrätt på 2600 m2 bruttoarea och 910 m2 byggnadsarea. Högsta byggandshöjd höjs från 7,5 meter till 10 meter för att möjliggöra souterrängplan.

Detaljplanen antogs av BN § 86 - 2018-09-27

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2108-10-22

Plankarta m planbeskrivning Pdf, 766.1 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14