Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Handel vid Färdsjövägen

Planförslaget syftar till att möjliggöra en handels -och verksamhetsetablering ca 100 meter norr om Fjällvägeni Lindvallen. Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen.

Föreslagen användning är handel, verksamhetsområde och lager. Största byggnadsarea är 20 % av fastigheten för handel och verksamhetsområde och 20 % av fastigheten för lager. Högsta byggnadshöjd är 7 meter. I detaljplanen finns det också föreslaget att framträdande delar av fasader till största del ska utgöras av naturmaterial, fasader ska ha matt och mörk kulör och takmaterial ska vara matta.

Detaljplanen antogs av KF*: 2021-04-26

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-05 -26

Plankarta Pdf, 3.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 130.4 kB.

* KF = Kommunfullmäktige

Utlåtande finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad: 2022-03-24