Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring del av detaljplan ( Kullen & Backen) Transtrands Kronopark 1:436

Området vilket planändringen avser är beläget ca 800 meter nordväst om Stöten centrum.

Berört område är planlagt för hotell (K) i gällande detaljplan. Största tillåtna byggnadsarea är 1000 m2 och största tillåtna bruttoarea är 3000 m2 Byggnadshöjd 7,5 meter i högst två våningar medges. Ändringens syfte är att möjliggöra även för bostadsändamål inom kvarteret. Tillåten byggnadshöjd föreslås höjas till 9,5 meter för att möjliggöra tre fulla våningar. Ingen ökning av gällande byggrätt föreslås.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-04-29

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-06-02

Plankarta med planbeskrivning Pdf, 854.9 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-03-25