Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring av del av detaljplan för Kullen&Backen - Transtrands kronopark 1:426 &1:427

Planområdet är beläget ca 200 meter väster om Stöten centrum. Områdens som planändringen avser är i gällande ”detaljplan för Kullen och Backen” med tillhörande tidigare ”Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen – Transtrands Kronopark 1:427” planlagt för centrum, dock ej hotell (C) respektive handel/hotell (HK).

Syftet med planändringen är att möjliggöra en mer flexibel användning av fastigheten Transtrands Kronopark 1:426 samt möjliggöra att ny bebyggelse kan uppföras närmare fastighetsgränsen inom östra delen av fastigheten för att kunna skapa ett större sammanhängande torg med torgkänsla framför det uppförda hotellet på angränsande fastighet. Användningen centrumändamål, dock ej hotell föreslås därför kompletteras med användningarna bostäder och tillfällig vistelse. Inom Transtrands Kronopark 1:427 föreslås en ökning av byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av det befintliga hotellet.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-03-26

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-05-01

Plankarta m beskrivning Pdf, 1.5 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-03-25