Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Program

Program är det andra skedet i planprocessen. Det finns inget krav på att ta fram ett program utan kommunen avgör själv om det behövs. Beslutet om program kan inte överprövas. I Malung-Sälens kommun görs sällan program inför ett detaljplanearbete.

Program tas fram för att underlätta det fortsatta planarbetet och kan göras i såväl detaljplaneprocessen som översiktsplaneprocessen. I programmet beskrivs planens utgångspunkter och mål.

Exempel på när program tas fram är vid komplicerade detaljplaner som berör många och där det finns starka motstående intressen. Program kan också tas fram för större områden som till exempel en stadsdel och då fungera som underlag för flera detaljplaner. Programmet ger i dessa fall möjlighet att tidigt lyfta olika alternativa lösningar till diskussion.

Programmet ska samrådas, precis som detaljplanen. Du får då en chans att lämna dina synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära programområdet och anses vara en sakägare får du ett meddelande om samrådet skickat till dig. Samrådet annonseras även i de vanligaste ortstidningarna och handlingar finns tillgängliga här på kommunens hemsida. Handlingar finns tillgängliga här på kommunens hemsida, på stadsbyggnadskontoret och på turistbyrån i centrumhuset i Sälen eller biblioteket i Malung beroende på var programområdet ligger.

Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet godkänns. Antingen revideras programmet eller så kan samrådsversionen tillsammans med samrådsredogörelsen vara underlag för kommande detaljplan.

Dina synpunkter skickar du till: eller till e-post:
Stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se
Malung-Sälens kommun eller till ansvarig handläggare:
Box 14 förnamn.efternamn@malung-salen.se
782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2013-10-30 av