Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Familj, barn, ungdom

Vi arbetar för att barn och ungdomar ska må bra och få växa upp under så trygga hemförhållanden som möjligt. Malung-Sälen ska vara en bra plats för familjer att bo på. För att nå dit finns verksamheter som kan erbjuda dig råd, stöd och hjälp.

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Om du vill göra en intresseanmälan ber vi dig fylla i formuläret på familjehemsverige.se Länk till annan webbplats. så tar vi därefter kontakt med dig.

Sociala svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en utomstående person eller annan familj. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Kontaktperson

Barn och vuxna som har svårt att själv ta sig för saker, känner sig ensamma eller behöver en förebild kan vara i behov av en kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar individen regelbundet för olika kortare aktiviteter.

”Det jag gillar med att vara kontaktperson är den variation och fantasifrihet man har möjlighet att bidra med för att kunna hjälpa och stötta någon som behöver det, ett givande uppdrag om man inte har möjlighet och tid att åta sig uppdrag som kontakt- eller familjehem”.

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. Då kan en annan familj hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis en helg i månaden. Sådant stöd kallas kontaktfamilj. Det finns många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Ofta saknar den egna familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Familjehem

När barn eller vuxna för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar eller själva kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra barn bor i familjehemmet under en kortare tid och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att behöva insatser kan variera, ibland kan det handla om att barnets föräldrar har egen problematik i andra fall kan barnet/den vuxne ha egen social problematik.

” Vi har varit familjehem i ca 14 år och det är så tillfredställande, man får så mycket kärlek tillbaka av varje placerat barn. Vissa har man kvar hela livet och en del kommer och går. Man kan inte hjälpa alla men tillsammans kan vi hjälpa flera. Det räcker med att vara en vanlig familj som inger trygghet och stabilitet”

Kontakt

Ansök om hjälp

Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj är stödinsatser som beviljas från socialtjänsten. Innan någon av dessa stödinsatser beviljas görs en utredning för att säkerställa att insatsen är rätt stöd.

Om du har frågor eller vill göra en ansökan är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgens reception och be att få prata med barn- och ungdomsenhetens mottagningssekreterare.

Individ- och familjeomsorgen IFO socialkontor

Telefon: 0280-188 17
Besöksadress: Thorolfsvägen 1 G, Malung

Intresserad av att hjälpa?

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Vi rekryterar nya kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem löpande.

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret på familjehemsverige.se Länk till annan webbplats. så tar vi därefter kontakt med dig.

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss.

Individ- och familjeomsorgen IFO socialkontor

Telefon: 0280-188 17
Besöksadress: Thorolfsvägen 1 G, Malung

Du kan även hitta mer information på mininsats.se. Länk till annan webbplats.

I Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kan vi erbjuda en öppen insats till personer utsatta för våld i nära relation och till personer som utövar våld. All kontakt med oss är kostnadsfri och vi för inga journaler.

Kontakter

Familjefrid

Oavsett om du är utsatt för våld eller utövar det själv når du oss på samma telefonnummer: 0250-271 00. Om du kommer till en telefonsvarare, tala in ett meddelande så ringer vi upp så fort vi kan. Det går även att skicka ett e-postmeddelande till familjefrid@mora.se.

Länkt till Akut hjälp för kontakt med Kvinnojouren eller Polisen.

Barn som bevittnat våld

Barns behov av stöd och hjälp ska tillgodoses genom respektive kommuns socialtjänst. Telefonnummer listas nedan:

  • Mora växel: 0250-264 00 (kontorstid)
  • Orsa: 0250-55 23 50 (kontorstid)
  • Malung-Sälen: 0280-188 17 (kontorstid)
  • Älvdalens kontaktcenter 0251-313 00 (kontorstid)

Utanför respektive kommuns kontorstid, kontakta socialjouren på telefonnummer 112.

Ibland har relationen mellan familjemedlemmar blivit så infekterad och ansträngd att man behöver hjälp av neutrala personer utanför familjen för att kunna prata om sina problem. Familjerådgivningen har en förstärkt tystnadsplikt och för varken register eller journaler över de som söker hjälp.

Familjerådgivning är en särskild enhet inom socialtjänsten som erbjuder samtal vid samlevnadsproblem. Absolut sekretess gäller, vilket innebär - inga journaler, ingen registrering, möjlighet att vara anonym och ingen avgift. För tidsbeställning och rådgivning.

Kontakter

För tidsbeställning och rådgivning

Familjerådgivning finns i Mora men har en filialmottagning i Malung, Vita villan, adress Storgatan 47, ojämna veckor. Ni kan välja vilken ort som passar er bäst för besök.

Välkommen att ringa, telefon 0250-271 00 eller besök familjerådgivningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos familjerätten kan du få rådgivning och hjälp gällande frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, upprättande av avtal, föräldraskap samt adoption.

Övriga ärenden som kan förekomma hos familjerätten är att på begäran av domstol lämna yttrande om barns namnbyte, yttrande vid passansökan och att lämna upplysningar vid äktenskapsskillnad.

Kontakter

Om du har frågor eller vill ha rådgivning är du välkommen att kontakta individ och familjeomsorgens reception och be att få prata med familjerättssekreterare.

Individ och familjeomsorgens reception
Tel. 0280-188 17, vx
Besöksadress:
Thorolfsvägen 1 G, Malung

Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation hänvisas till familjerådgivningen Länk till annan webbplats..

Att adoptera ett barn kräver stor eftertanke och planering då det är en omvälvande omställning att få ett barn till familjen.

Även om ni väntat och längtat under lång tid kan det vara svårt att föreställa sig hur det kommer att bli och det krävs goda förberedelser för att vara mentalt beredd på de känslor som ni kommer att konfronteras med.

Om ni bestämt er för att adoptera ett barn ska ni lämna en ansökan till familjerätten. För att vi ska kunna bedöma huruvida ni ska få ett medgivande eller inte, görs en grundlig utredning. Det är krav på att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption, godkänd utbildning heter FIA och du kan hitta var denna finns via MFoFs hemsida. Vår rekommendation är att utbildningen sker innan utredning påbörjas eftersom ett beslut om medgivande inte får fattas innan utbildningen har genomförts.

Make, makas eller partners barn

Det händer ibland att styvföräldrar vill adoptera sin make, makas eller partners barn. Styvföräldern kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till Tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Om föräldrar inte är gifta när barnet föds, ska föräldraskapet fastställas.

Fastställande av föräldraskap kan sedan 1 januari 2022 ske via skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskapet de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Om det föreligger osäkerhet kring föräldraskapet, fastställs detta genom besök hos familjerätten.

Att bekräfta föräldraskapet är viktig för att barnet juridiskt ska knytas till den förälder som inte fött barnet. I det fall föräldraskapet inte bekräftats digitalt inom 14 dagar behöver föräldrarna besöka socialkontoret i den kommun där barnet är folkbokfört för att bekräfta föräldraskapet.

Barn påverkas av föräldrars separation, därför finns det anledning att som förälder anstränga sig för att kunna samarbeta kring gemensamma barn och hur vardagen ska vara ordnad efter separationen. Inom familjerätten hanteras frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete och hjälp att hitta lösningar kring barnets vårdnad, boende, umgänge och försörjning erbjuds samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria och genomförs tillsammans med er föräldrar och en familjerättssekreterare. Samarbetssamtal kan även ske på uppdrag av domstol.

Avtal

Avtal om vårdnad, boende och umgänge kan godkännas av familjerätten om båda föräldrarna är överens om innehållet och familjerätten bedömer att avtalet är till barnens bästa. Ett avtal som godkänts av familjerätten har samma giltighet som ett beslut i domstol. Att upprätta avtal och få det godkänt av familjerätten är kostnadsfritt.

Obligatoriska informationssamtal

Sedan 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med informationssamtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Detta för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum.

Efter samtalet utfärdas ett intyg som föräldrarna ska uppvisa för domstolen.

Utredning

Om föräldrar inte kommer överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan de vända sig till tingsrätten Länk till annan webbplats.. Tingsrätten begär då att familjerätten ska göra en utredning för att bedöma barnets bästa i vårdad, boende och umgänges frågor. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov. Utredningen är en del av underlaget som tingsrätten har inför sitt beslut.

Ungdomsmottagningen Vita Villan, Storgatan 47, Malung

Telefon: 0280-49 82 60

Kostnadsfri rådgivning, undersökning och behandling på ungdomars villkor. Provtagning, preventivmedelsrådgivning, stödsamtal och abortrådgivning till alla ungdomar upp till 24 år.

Här finns barnmorska, sjuksköterska, kurator och läkare. Alla har tystnadsplikt.

Länk till UMO - Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15