Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

LSS, stöd och service

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället. En funktionsnedsättning kan se ut på olika sätt och kan till exempel innebära att en person behöver stöd för att på ett bra sätt ta hand om sig själv, umgås med andra eller delta i olika typer av aktiviteter.

LSS (Lagen om stöd och service) innehåller tio olika stöd för att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du kan få.

Om man har stora funktionshinder och inte har fyllt 65 år kan man ha rätt till personlig assistent.

Insatsen är till för personer med omfattande funktionshinder, som behöver hjälp med personlig hygien, att äta, att kommunicera och liknande. Man kan få assistans från kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita ett företag utanför kommunen.

Kontakter

Marianne Jonsson-Lill
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

Besöksadress:
LSS-enheten
Moravägen 9 D
782 31 Malung

Insatsen avser att underlätta för individen i vardagliga situationer exempelvis besöka vänner delta i fritids- eller kulturaktiviteter eller att promenera.

Kontakter

Marianne Jonsson-Lill
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

En kontaktperson ska vara en medmänniska för en person med funktionshinder. Insatsen innebär att kontaktpersonen ska stödja den funktionshindrade att komma ut i samhället, bryta isolering och delta i olika aktiviteter.

För att kunna få en kontaktperson måste man ansöka om det hos kommunen.

Kontakter

Marianne Jonsson-Lill
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

Vill du bli kontaktperson?

Ett meningsfullt uppdrag

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov.

Det kan handla om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter alternativt att vara en kompis och ett stöd.

Du och den du är kontaktperson åt får själva komma överens om vad ni vill göra när ni träffas.

Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Ställs det några särskilda krav?

  • Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Vara minst 18 år för att kunna få ett uppdrag.

Får man någon ersättning?

Som kontaktperson tjänar du inga stora pengar. Du är inte anställd utan har ett uppdrag. Det innebär att du får ersättning för omkostnader och även ett arvode en gång i månaden. Hur stort arvodet är beror på hur mycket ni träffas och hur uppdraget ser ut.

Kontakter

Marianne Jonsson-Lill
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet. Avlösarservice ska göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Kontakter

Marianne Jonsson-Lill
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan vistas i ett korttidshem. Det kan vara hos en avlastningsfamilj, på ett sommarläger eller liknande.

Tanken med korttidsvistelsen är att du ska få ett miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling. För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det vara ett sätt att vara hemifrån och förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende.

Korttidsvistelse kan du få som en regelbunden hjälp, men också vid oförutsedda händelser.

Korttidsvistelsen kan erbjudas på korttidshemmet Lyran eller i avlastningsfamilj.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig som fyllt 12 år och är en fortsättning på skolans fritidshemsverksamhet. Den kan erbjudas i anslutning till skoldagen samt under lov, studiedagar, när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Korttidstillsyn kan erbjudas på korttidshemmet Lyran.

Lyran är ett korttidshem för barn och ungdomar som är beläget strax utanför centrala Malung på Storbygärdet.

Lyran erbjuder en hemlik och utvecklande miljö för barn och ungdomar. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlastning till barn och ungdomar. Så att föräldrarna har möjligheten att samla kraft för sin vardag. Målet är att barn/ungdom samt föräldrar ska känna tillit och trygghet när de är på avlastning hos oss. Personalen har ett pedagogiskt arbetssätt utifrån de specifika behov som finns.

Välkommen till korttidsboendet Lyran Pdf, 4.3 MB.

Kontakter

Korttidsvistelse/tillsyn Lyran

Hanna Bloemer
Enhetschef
Tel. 0280-186 68
hanna.bloemer@malung-salen.se

Avlastningsfamilj

Marianne Jonsson-Lill
Enhetschef
Tel. 0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning och har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Du bor i en bostad som är ditt privata hem och du får hjälp med att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

Gruppbostaden består av ett litet antal mindre lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetslokalerna ligger i direkt anslutning till lägenheterna vilket skapar möjlighet till samvaro. Där kan alla som bor i gruppbostaden umgås och delta i olika aktiviteter om de vill.

På boendet får du stöd och hjälp så att du kan klara ditt vardagliga liv. Stödet utformas tillsammans med dig och eventuellt någon företrädare. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du ska kunna känna trygghet och tillit till personalen.

I en gruppbostad har du tillgång till personal dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostad är ett alternativ för dig som har en funktionsnedsättning som kräver kontinuerligt stöd. Du bor i ett hyreshus med egen lägenhet.

Det finns gemensamhetsutrymme och personal i närliggande lokal som finns tillgänglig dygnet runt. Verksamhetens ska ge trygghet och stöd i vardagslivet. Personalen verkar för ett så självständigt liv som möjligt och hjälper brukaren till ett aktivt fritidsliv genom att ordna med utflykter, resor och andra aktiviteter som finns kring Malung.

Hälso- och sjukvård

Inom boende med särskild service ansvarar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att leda det dagliga arbetet med sjukvård och rehabilitering utifrån den enskilda individens behov.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt och varje vårdtagare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

Kontakter

Helle Westman
Enhetschef
Tel. 0280-184 70
helle.westman@malung-salen.se

Besöksadress:
Moravägen 9 D
782 31 Malung

Daglig verksamhet är till för vuxna personer med funktionsvariationer.

Strax utanför centrala Malung på Storbygärdet finns dagverksamheten Gläntan.

Målsättning är att erbjuda vuxna med funktionsvariationer en meningsfull daglig verksamhet, så att de kan tillvarata och utveckla sina personliga resurser och bli så självständiga som möjligt.

Utifrån den övergripande målsättningen upprättas en individuell målsättning och åtgärdsplan som bygger på varje omsorgstagares behov och önskemål.

Verksamheten innefattar legojobb och praktikplatser för omsorgstagare. Exempel på aktiviteter för omsorgstagarna är: Målning, musik i grupp, utflykter, bokläsning, data, träningskök, återvinning och enklare träning för att upprätthålla olika funktioner.

Kontakter

Hanna Bloemer
Enhetschef
Tel. 0280-186 68
hanna.bloemer@malung-salen.se

Gläntan

Storbyvägen 68, 782 35 Malung
Tel. 0280-188 30

Kontakter inom LSS

Monica Frisén
enhetschef LSS boendestöd
0280-186 70
monica.frisen@malung-salen.se

Marianne Jonsson-Lill
enhetschef LSS personlig assistans, kontakperson LSS/SoL, ledsagarservice, avlösarservice
0280-186 53
marianne.jonsson-lill@malung-salen.se

Helle Westman
enhetschef LSS gruppbostäder
0280-184 70
helle.westman@malung-salen.se

Hanna Bloemer
enhetschef LSS daglig verksamhet, dagverksamhet
0280-186 68
hanna.bloemer@malung-salen.se

Johanna Bertilsson
administration LSS
0280-184 87
johanna.bertilsson@malung-salen.se

Johanna Bertilsson, administration samt enhetscheferna Monica Frisén, Marianne Lill-Jonsson, Helle Westman.

Sidan uppdaterad: 2023-05-16