Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Regnbågen

Välkommen till Förskolan Regnbågen som ligger mitt i byn Malungsfors i en del av skolbyggnaden. På förskolan har vi barn i åldrarna 3-5 år. Vi har en stor härlig utegård med naturen alldeles inpå hörnet och vi har Förskolan Solstrålen som granne.

Vår förskola
Förskolan Regnbågen har en mysig utemiljö med ett varierat utbud av lekmaterial. Vi har en bra pulkabacke, skridskoplan och cykelbana. En lekstuga med vitt staket som inhängnar dess gård, en båt och två bilar i trä, gungor och två sandlådor.

Regnbågens innemiljö är genomtänkt och erbjuder ett stort utval av olika lekmaterial som förändras efter barngruppens behov och intresse. Den planerade verksamheten erbjuder aktiviteter såsom digitalisering, NTA, drama, musik, sång, testa olika målartekniker, rörelse, skapande, matematik, språk och kommunikation samt hållbar utveckling. I det dagliga arbetet lägger vi stor vikt vid barns identitet, delaktighet och inflytande samt arbeta kring normer och värden.

Vi har ett bra samarbete med förskolan Solstrålen, skolan och fritids vilket är uppskattat hos både barn, föräldrar och personal.

Förskolans Regnbågens vision
Vi tycker det är viktigt att barnen känner trygghet, trivs och mår bra hos oss då det är en viktig grund för att utvecklas.

Regnbågens vision är att ge barnen en positiv syn på framtiden med förutsättningar att lyckas. Att barnen utvecklas till självständiga individer med egna tankar och funderingar. Att de ska ha tilltro på den egna förmågan, empati och ha social kompetens.

Vad du säger om mig
Det du tror om mig
Sådan du är mot mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag

Förskolans Regnbågens profil
Regnbågens profil är att lära genom lek.

I den lustfyllda leken får barnen möjligheter att utforska sin omvärld, testa hypoteser, utmana och utveckla samt använda hela sin förmåga. I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse, språket, praktiska vardagsfärdigheter, problemlösning, samspel och samarbete.

Läroplanen för förskolan är vårt styrdokument och den genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar så att alla barn ska få möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi lägger stor vikt på leken då vi vet att i leken läggs grunden för det livslånga lärandet.

Vi sätter fokus på det barnen är bra på och värnar om barns inflytande. Vi arbetar aktivt med att ta tillvara på barnens fantasi och deras uppfinningsrikedom och tillsammans hitta möjligheter.

Vi erbjuder föräldrasamtal en gång per termin och ger ut månadsbrev om vad som händer på förskolan. Varje barn har en pärm där vi dokumenterar deras utveckling och vad som händer på förskolan. På förskolans Instagram läggs det ut bilder och filmer från verksamheten.

Teknikjakten ht23 och vt24

Förskolans miljö är en viktig del av den pedagogiska verksamheten och den ska skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande genom att locka till upptäckarglädje, nyfikenhet och lust att leka. Det behövs material och utrustning, både ute och inne, som kan inspirera och möjliggöra att barnen får utforska och undersöka olika fenomen inom teknik och naturkunskap.

Förskolan Regnbågen har tilldelats en investering från Teknikerjakten (samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Falu kommun och Borlänge kommun) till projektet: Upptäckarglädje och utforskarlust i förskolan.

Syftet med projektet är att ge alla barn på förskolan en likvärdig utbildning och att utveckla barnens intresse och kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Förskolan Regnbågen vill ge förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga inom teknik och naturkunskap genom att skapa mötesplatser där barn och pedagoger tillsammans kan utforska teknik och naturkunskap på ett kreativt och spännande sätt samt att implementera de digitala verktygen som en naturlig del i verksamheten. Att i spontan och planerad undervisning väcka barns nyfikenhet för teknik och naturkunskap, skapa spännande diskussioner och reflektioner, låta barnen utforska och använda material samt ge barnen möjlighet att testa sina hypoteser.

 

Förskolan har en profil på Instagram som uppdateras kontinuerligt där föräldrar bjuds in att läsa om verksamheten.

Kontakt

Förskolan Regnbågen
Sjödins väg 10 A, 782 75 Malungsfors

Marie Wedin
Rektor
0280-183 42
marie.wedin@malung-salen.se

Kristina Halvarsson
Skoladministratör
0280-183 73
kristina.halvarsson@malung-salen.se

Avdelning Regnbågen
0280-188 12, mobil 070-628 71 72
regnbagen@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2024-01-29