Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vad händer på området?

Garveriprojektet är stort och tar flera år att slutföra. Då det är både mark och vatten som är förorenade behöver saneringen delas upp på olika delprojekt för att det ska bli överskådligt.

2021-01-08: Kommunen har skickat in ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för att få genomföra en geoteknisk undersökning, alltså kontrollera älvbottens stabilitet. Detta behöver göras för att veta vilken typ av sanering som är bäst lämpad för älvbottnen. Vi hoppas få besked längre fram i vår.

Under tiden arbetar Tyréns vidare med resultaten från höstens markundersökningar.

2020-09-29: Nu är Tyréns markundersökningar genomförda och har i stort gått enligt plan. Kommunen inväntar nu analyssvar på de prov som är inskickade till laboratorie.

2020-08-31: Under v. 36 genomförde Tyréns miljökonsulter ytterligare undersökningar på garverietfastigheten i Malung, på uppdrag av kommunen. Syftet med undersökningarna är att försöka avgränsa och beräkna mängderna jordmassor och vatten som behöver tas omhand i kommande sanering.

För att inte för stora osäkerheter i projektet ska generera fördyringar när själva saneringen genomförs försöker kommunen eliminera så mycket risker som möjligt. Därför görs nya undersökningar. Tyréns undersökte också Västerdalsälvens botten i samma syfte.

Sidan uppdaterad 2021-02-09 av