• Kontakt

Vad händer på området?

Kommunens anlitade miljökonsulter och geotekniker undersöker älvbotten.

Garveriprojektet är stort och tar flera år att slutföra. Då det är både mark och vatten som är förorenade behöver saneringen delas upp på olika delprojekt för att det ska bli överskådligt.

2022-01-19: Under våren 2022 kommer kommunen färdigställa ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende hur saneringen av området ska utformas. Berörda parter kommer, i ett senare skede, att få möjlighet att yttra sig efter att ansökan är inlämnad.

2021-12-10: För några veckor sedan gjordes en bottenscanning av älvbotten och nu har kommunen fått in resultaten av den analysen. Svenska Tungdykargruppen har varit ute med båt och avancerat ekolod för att kartlägga strukturer på älvbotten. Syftet med att göra scanningen var att se var alla utlopp och gamla avloppsrör är placerade. De behöver plockas upp i samband med den planerade saneringen av älvbotten och marken.

Malung-Sälens kommun går nu igenom resultatrapporten tillsammans med Tyréns för att se hur saneringen av området ska utformas baserat på vad som hittats vid denna scanning.

2021-09-23: Nu har samrådstiden gått ut och vi arbetar vidare med att sammanställa de inkomna yttrandena och ta fram ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

2021-06-28: Under v. 26-27 genomför kommunens anlitade miljökonsulter och geotekniker undersökningar, framförallt av älvbotten. Detta görs för att de ska kunna modellera exponeringsrisker, beräkna stabilitet mm. inför den framtida saneringen. Även Arbetsmiljömedicin Uppsala kommer delta för att bidra med kunskap kring den arbetsmiljöplan som måste tas fram till saneringen.

2021-06-22: Kommunen ämnar ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att sanera marken och älvbotten vid Garveriet. Nu kommer samråd inför ansökan genomföras och kommunen vill gärna ha synpunkter på samrådsunderlaget och de handlingarna kommer publiceras här på kommunens webbplats inom kort.

2021-06-15: Kommunen äger nu fastigheten efter att Lantmäteriet färdigställt fastighetsregleringen på det förorenade området. Ägandet är en förutsättning för att kunna få fortsatta bidrag från Naturvårdsverket till saneringen.

2021-05-15: Naturvårdsverket har beviljat fortsatt bidrag till kommunen under 2021. Nu fortsätter arbetet med att välja saneringsmetod och ansöka om tillstånd till sanering.

2021-01-08: Kommunen har skickat in ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för att få genomföra en geoteknisk undersökning, alltså kontrollera älvbottens stabilitet. Detta behöver göras för att veta vilken typ av sanering som är bäst lämpad för älvbottnen. Vi hoppas få besked längre fram i vår.

Under tiden arbetar Tyréns vidare med resultaten från höstens markundersökningar.

2020-09-29: Nu är Tyréns markundersökningar genomförda och har i stort gått enligt plan. Kommunen inväntar nu analyssvar på de prov som är inskickade till laboratorie.

2020-08-31: Under v. 36 genomförde Tyréns miljökonsulter ytterligare undersökningar på garverietfastigheten i Malung, på uppdrag av kommunen. Syftet med undersökningarna är att försöka avgränsa och beräkna mängderna jordmassor och vatten som behöver tas omhand i kommande sanering.

För att inte för stora osäkerheter i projektet ska generera fördyringar när själva saneringen genomförs försöker kommunen eliminera så mycket risker som möjligt. Därför görs nya undersökningar. Tyréns undersökte också Västerdalsälvens botten i samma syfte.

Under 2019 fraktades rivningsmassorna efter garveribranden bort till Fortums deponi i Kumla.

Sidan uppdaterad 2022-01-19 av