• Kontakt

Undersökningar

Undersökningar har påvisat föroreningar i bland annat älvbotten utanför garveriet. Kommunen arbetar med att projektera själva saneringen och genomföra de sista undersökningarna innan arbetet kan påbörjas.

Genomförda undersökningar

”Förstudie” 2011

Under 2011 genomförde markkonsultbolaget Golder Associates en förstudie på området. Förstudien koncentrerade sig på att hitta föroreningar i byggnaderna, då detta var innan branden 2014. Resultatet från undersökningen visade på att byggnaderna var kraftigt förorenade med garvningsmetaller och andra kemikalier, men studien visade även att marken runt byggnaderna var förorenad.

”Huvudstudie” 2017

Efter branden 2014 ansökte kommunen och länsstyrelsen om förnyat bidrag för undersökningar på området i syfte att utröna om branden orsakat någon ytterligare förorening. Kommunens miljökontor tog på sig rollen som projektledare för undersökningen, och markkonsultbolaget Geosigma AB i Uppsala anlitades för att genomföra den.

Undersökningen genomfördes under sommaren 2017. Prover togs i både jord och grundvatten på hela fastigheten. Under undersökningen hittades två ytterligare föroreningskällor som tidigare varit okända: en soptipp i nordvästra delen av området och två oljecisterner i anslutning till spånladan. Kommunen ansökte då om bidrag för akutsanering av cisternerna och beviljades detta - mer om saneringen av oljecisternerna.

Undersökningarna 2017 visade på förhöjda halter av flertalet tungmetaller och oljeprodukter i marken, främst längs stranden i nord-sydlig riktning. Delar av området kunde också konstateras vara fria från föroreningar.

Sedimentundersökning 2018

Under 2018 genomfördes en mer fördjupad undersökning av älvbotten utanför och nedströms garveriet. Resultaten visade på höga halter av framförallt oljeprodukter strax utanför och ett 100-tal meter nedströms fastigheten. En avgränsning av föroreningens utbredning, både i längd- och djupled, kommer att genomföras under 2019 om kommunen beviljas bidrag.

Åtgärdsutredning och riskvärdering 2018

För att få bidrag för en sanering ställer Naturvårdsverket krav på att kommunen ska utreda vilka olika typer av saneringsmetoder som kan användas samt uppskatta kostnader för dessa. Kommunen måste också utreda vilken risk föroreningarna medför och sätta upp mål med saneringen. Dessutom behöver olika risker belysas i projekteringen, till exempel om osäkerhetsfaktorer kan medföra fördyringar eller om saneringen kan medföra spridning av föroreningar.

Detta har kommunen, tillsammans med den anlitade miljökonsulten, arbetat med under hösten 2018 och redovisat för Naturvårdsverket. Förhoppningen är att denna utredning kan ligga till grund för en ansökan om sanering när så blir dags. Innan kommunen kan ansöka om bidrag för en faktisk sanering behöver ett så kallat ”åtgärdsförberedande arbete” även utföras.

Sanering av oljecisterner 2017

När marken undersöktes under sommaren 2017 påträffades två cisterner för eldningsolja vid sidan av spånladan på området. Då dessa misstänktes läcka olja ansökte kommunen om så kallat akutsaneringsbidrag. Kommunen beviljades bidrag för att tömma, rengöra och transportera bort de två cisternerna, vilket gjordes under hösten 2017. I schakten som bildades installerades tre pumpbrunnar. Under året som gått har prov tagits ett flertalet gånger i brunnarna för att säkerställa att ingen kvarlämnad förorening sprider sig.

Sidan uppdaterad 2021-06-29 av